Search

Sklepi skupščine

Sklepi 36. skupščine

Sklepi 36. skupščine družbe MLINOTEST d. d.

36. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d. d., Ajdovščina, je potekala dne 29. 8. 2023 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine se je udeležil en delničar, imetnik 2.710.530 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnega delničarja je znašal 98,48 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala  po naslednjem dnevnem redu:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  3. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.

Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, kot sta jih k vsem točkam dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet družbe:

Sklep k 1. točki:

1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. točki:

2.a  Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 znaša 5.564.294,46 EUR in ostane v celoti nerazporejen.
2.b  Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.
2.c  Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

Sklep k 3. točki:

3. Za udeležbo na sejah nadzornega sveta se določi sejnina v višini 800 EUR neto za predsedujočega seji nadzornega sveta in po 500 EUR neto za ostala člana nadzornega sveta.

Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

MLINOTEST d. d.
Uprava družbe