Iskalnik

Izjava o skladnosti s kodeksom

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA DELNIŠKIH DRUŽB

Za družbo je v obdobju od 1. 1. 2018 do 25. 6. 2018 veljal prenovljeni Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga dne 27. 10. 2016 sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije in ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2017 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze http://www.ljse.si/.

Z dnem 26. 6. 2018 so se (skladno s sklepom 30. skupščine z dne 13. 6. 2018) iz trgovanja na borznem trgu umaknile redne imenske kosovne delnice z oznako MAJG. S tem je družba Mlinotest Živilska industrija d.d. kot družba, ki ne kotira na borzi in je zavezana revidiranju, pridobila možnost uporabljati kateri drug javno objavljen referenčni kodeks upravljanja. Kljub temu se je zaradi smiselnosti in kontinuitete posameznega poslovnega leta Uprava družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. odločila, da bo do dne 31. 12. 2018 kot referenčni kodeks še naprej uporabljala Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Uprava družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. zato v nadaljevanju podaja izjavo o spoštovanju Kodeksa, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Družba je spoštovala priporočila Kodeksa z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

Določb iz. tč. 1 Kodeksa družba Mlinotest d.d. ne izvaja v celoti, saj temeljni cilji družbe niso posebej zapisani v statutu. Cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, so določeni v poslovni politiki ter strateških načrtih družbe.

Družba določbe tč. 2 Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar še nima oblikovanega enotnega dokumenta s priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh. Doslej nadzorni svet ni pristopil k pripravi dokumenta Politika upravljanja družbe, se pa pričakuje, da bo proces za oblikovanje tega akta sprožen v prihodnjem obdobju.

Uprava in nadzorni svet zaenkrat še nista sprejela posebnega dokumenta iz določbe tč. 4 v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe, vendar si družba prizadeva za udeležbo obeh spolov in čim večjo raznolikost, v okviru možnosti in potreb, ki izhajajo iz poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev.

Določbe iz. tč. 5.7 Kodeksa družba še ne spoštuje, saj zaenkrat ni naročila zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju.

Člani nadzornega sveta do sedaj niso podpisovali posebne izjave iz določbe tč. 11 Kodeksa. Posledično se tudi ne izvaja določba tč. 23.2. Kodeksa. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.

Določbe tč. 12.10 in 21.1 se ne izvajajo dosledno. Nadzorni svet doslej ni konkretno opredelil in spremljal meril za variabilna plačila upravi. Ti določili se bosta pričeli izvajati v primeru tovrstne odločitve nadzornega sveta.

Določba tč. 12.11 se izvaja v obsegu zakonsko predpisane vsebine, ostalih vsebin pa do sedaj nadzorni svet ni vključeval v poročilo.

Določba tč. 13.1 Kodeksa se zaenkrat ne izvaja in jo bo družba pričela uporabljati, ko bo nadzorni svet presodil da je potrebno opredeli načrt usposabljanja.

Določbe v sklopu točke tč. 14 Kodeksa glede letnega ovrednotenja dela nadzornega sveta zaenkrat še niso upoštevane in se bodo uporabljale v kolikor bo nadzorni svet sprejel odločitev s katero bo zaobjel tudi ta del aktivnosti.

Določbe tč. 15.8 se niso izvajale, saj predsednik nadzornega sveta ni bil prisoten na skupščini. Družba si bo v bodoče prizadevala za spoštovanje te določbe.

Določba tč. 17.2 Kodeksa glede višine plačil za člane komisije ni upoštevana, vendar so odstopanja od priporočene višine minimalna, poleg tega pa ima nadzorni svet oblikovano samo tričlansko revizijsko komisijo.

Določba tč. 18.1. Kodeksa glede oblikovanja kadrovske komisije in komisije za imenovanja ni bila upoštevana. To določilo se bo izvajalo, v kolikor bo takšno odločitev sprejel nadzorni svet.

Družba določbe tč. 26.2 Kodeksa vsebinsko izpolnjuje in zagotavlja ta del nadzora v okviru službe kontrolinga.

Določbe tč. 27.2. Kodeksa družba Mlinotest d.d. vsebinsko sicer izvaja, nima pa sprejetega pravilnika o strategiji komuniciranja. Formalen sprejem pravilnika iz tega področja bo urejen, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Določba tč. 27.3. Kodeksa glede predpisanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe se ne izvaja, ker družba pri tem upošteva zakonske omejitve in nima sprejetega dodatnega notranjega akta na to temo.

Družba je določbi tč. 27.4. in tč. 28.1. Kodeksa izpolnjevala do umika delnic z oznako MAJG iz trgovanja na borznem trgu.

Določba tč. 28.2. Kodeksa glede objave kontaktne osebe za odnose z vlagatelji na spletni strani ni upoštevana. Vsa relevantna vprašanja se preko telefonske centrale ali splošnega ‘info’ elektronskega naslova kanalizirajo h kompetentnim osebam v podjetju, ki podajo ustrezne odgovore.

Določba tč. 28.3. Kodeksa glede zagotovitev objav v tujem jeziku ni upoštevana. Glede na poslovno okolje v katerem družba posluje in pretežni nabor poslovnih partnerjev je bilo za sedaj ocenjeno, da objava v tujem jeziku ni nujno potrebna.

Določba tč. 29.5. Kodeksa zaenkrat še ni upoštevana. Družba v letnem poročilu ne razkriva članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta, ker člani uprave in nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o potencialnih kršitvah konkurence in morebitnih odvisnostih.

Družba Mlinotest d.d. razkriva zakonsko predpisane postavke, ki jih obravnava določba tč. 29.7 Kodeksa, preostalih vsebin pa ne razkriva, saj dejansko te dodatne vsebine v konkretnem primeru doslej tudi niso obstajale.

Določbe tč. 29.9. Kodeksa o javni objavi poslovnikov svojih organov na svoji spletni strani družba zaenkrat še ne upošteva. Določba se bo pričela izvajati, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Družba Mlinotest d.d. se bo priporočilom izbranega referenčnega kodeksa upravljanja trudila slediti tudi v prihodnje.

 

Danilo Kobal, l. r.

predsednik uprave