Iskalnik

Zavezani kakovosti

Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015

Delniška družba Mlinotest se je s politiko kakovosti zavezala, da bo uresničevala želje in pričakovanja ter zadovoljevala zahteve in potrebe kupcev po kakovostnih in varnih živilih v skladu z veljavno zakonodajo, domačimi in mednarodnimi standardi.

Poslovni procesi so vodeni skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, za kar nam je bil znova podeljen certifikat za obdobje treh let. Sistem vodenja kakovosti je dokumentiran v Poslovniku kakovosti, krovnem dokumentu sistema vodenja, obvladovanja procesov in njihovih medsebojnih povezav ter vplivov. Vključuje politiko kakovosti, vse stopnje poslovnih procesov – od nabave do odpošiljanja izdelkov skupaj z razvojem novih – in sklicevanje na cilje kakovosti.

Certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

Sistem HACCP in zagotavljanje varnosti živil

Da bi lahko uresničili politiko kakovosti in varnosti živil, zagotovili varne in ustrezne proizvodne ter spremljajoče postopke, smo v skupini Mlinotest uvedli sistem HACCP oziroma notranji nadzor po zahtevah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), evropskih uredbah o varnosti hrane in higieni živil ter mednarodnih priporočilih komisije Codex Alimentarius. Že leta 2000 je bil najprej vzpostavljen v obratu za proizvodnjo testenin, pozneje smo ga stopenjsko uvajali v preostale proizvodne obrate, nadgrajevali in izboljševali.

HACCP je sistem, ki zagotavlja varnost živilsaj omogoča obvladovanje morebitnih škodljivih dejavnikov, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi. Temelji na analizi možnih tveganj (Hazard Analysis) in obvladovanju kritičnih točk proizvodnje (Critical Control Point), čemur je treba prilagoditi tudi infrastrukturo in proizvodno opremo. 

Za vsak proizvodni proces je izdelana študija, v kateri so prepoznana morebitna tveganja, ocenjena je njihova tehtnost, določene so kontrolne in kritične kontrolne točke, nadzor nad njimi in ukrepi za njihovo obvladovanje, temu ustrezen pa sistem dokumentacije in zapisov. Pripravljen in redno preizkušan je postopek umika ali odpoklica živila, ki bi zaradi utemeljenega suma ali ugotovljene zdravstvene neustreznosti lahko bil nevaren za zdravje potrošnikov.

Certifikat IFS Food, lokacija Ajdovščina

Certifikat IFS Food, lokacija Škofja Loka

Certifikat IFS Food, lokacija Nova Gorica

Ekološka predelava

Ekološka predelava je nadaljevanje pridelave, ki temelji na naravnem ravnovesju in kroženju snovi v naravi. Pšenica je pridelana brez uporabe kemijskih zaščitnih sredstev, rodovitnost tal ni uravnavana z umetnimi mineralnimi gnojili, predelava pa poteka tako, da ni navzkrižnega mešanja s konvencionalno pridelanimi surovinami. Pridelavo surovin in predelavo v izdelke kot tudi pakiranje, skladiščenje in prevoz nadzira kontrolna organizacija, ki izda certifikat o skladnosti s predpisi.

Mlinotestov program ekoloških izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve Uredbe (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, Uredbe (ES) 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora ter slovenskega Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil sestavljajo testenine Divita BIO, pšenična moka, večja skupina pekovskih izdelkov in brezglutenskih keksov.

Med testeninami Divita BIO boste našli tri izdelke: polnozrnate velike peresnike, polnozrnate ozke rezance in polnozrnate špagete, ki imajo tudi znak varovalnega živila zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin.

EKO-certifikat

Drugi certifikati

Certifikat brezglutenskih prehranskih izdelkov

Certifikat veganskih izdelkov