Iskalnik

Družbena odgovornost

V Mlinotestu se spogledujemo s 150-letno tradicijo, hkrati pa skrbno načrtujemo prihodnost. Zavedamo se, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Mlinotest deluje, omogočajo kakovostno in lepše življenje.

Skrb za zaposlene

Želimo zagotavljati prijazno, ustvarjalno in spodbudno delovno okolje ter možnosti za izobraževanje in osebnostno rast za vse zaposlene. Zavedamo se, da so zaposleni najpomembnejši člen, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost in rast našega podjetja.

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja. Enake možnosti za vse, ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine, so temelj našega delovanja.

Izobraževanje

Skrbimo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Poleg ustaljenih oblik seminarjev in delavnic za strokovni kader vse večji poudarek dajemo internemu usposabljanju. Prav tako zaposlene spodbujamo k pridobivanju višje izobrazbe, tako da jim pri tem pomagamo finančno in jim omogočimo proste dneve za študij.

Nagrajevanje

Usmerjenost družbe k zadovoljstvu zaposlenih se odraža tudi skozi sistem nagrajevanja. Odprtost skupine Mlinotest se izraža tudi pri spodbujanju in nagrajevanju inovativnosti posameznikov. V letu 2007 smo uvedli nagrajevanje inovativnosti zaposlenih, v 2010 pa podelitev nagrade za dolgoletno dobro delo in nagrade za izredni dosežek zaposlenih v skupini Mlinotest.

Varnost in zdravje pri delu

Posebno pozornost posvečamo tudi varnosti pri delu. Pomembna je stalna skrb za ergonomizacijo delovnih mest, teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih, dosledno upoštevanje predpisov in delovnih navodil za zdravo in varno delo ter ustrezno prerazporejanje delavcev, da ne bi prihajalo do trajnih telesnih okvar oziroma invalidnosti.

Skrb za športno-rekreativno dejavnost zaposlenih

Za zaposlene imamo na voljo bogato ponudbo rekreacije, organiziranih izletov po domovini in tujini, poskrbljeno pa je tudi za preventivno zdravstveno varnost.

V skrbi za rekreativno udejstvovanje imamo organiziranih več programov:

  • skupinska vadba različnih vrst in intenzivnosti: odbojka, košarka;
  • organizacija smučarskih in drugih izletov;
  • organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev;
  • delavske športne igre.

Varstvo okolja

Zavedamo se skrbi za čisto in zdravo naravno okolje, v naše poslovne odločitve in naše izdelke pa smo vgradili načela trajnostnega razvoja.

Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. V Mlinotestu smo v letu 2010 v zavedanju za trajnostni razvoj zgradili ekološko kotlovnico na biomaso. 

Nadomeščanje zemeljskega plina z lesno biomaso

Zavedanje za trajnostni razvoj in čisto okolje je postalo temeljno gibalo razvitega dela sveta. S kurjenjem fosilnih goriv v ozračje sproščamo ogljikov dioksid, ki je bil v zemeljski skorji trajno uskladiščen in je nastajal skozi milijone let med oblikovanjem planeta. S tem ogljikovim dioksidom rušimo naravno ravnotežje v našem ozračju. Evropska unija si prizadeva izpuste ogljikovega dioksida trajnostno znižati, zato spodbuja tehnologije, ki zmanjšujejo porabo fosilnih goriv.

Opuščanje fosilnih goriv in raba rastlinske biomase kot domačega in okolju prijaznega materiala ter vira energije ima številne pozitivne socialno-ekonomske in okoljske učinke. Lesna biomasa je CO2-nevtralno gorivo in ne prispeva k večanju količine toplogrednih plinov. Za reciklacijo v energijo so zlasti primerni lesni ostanki po sečnji, ki v primeru odlaganja v gozdu skozi čas samodejno razpadejo v ogljikov dioksid. V primeru uporabe teh ostankov v biomasnih kotlih se energija, ki bi se sprostila ob počasnem trohnenju, koristno uporabi za proizvodnjo energije.

Globalna prizadevanja širše skupnosti smo v našem podjetju sprejeli kot izziv in vodilo za načrtovanje energetske oskrbe. Mlinotestova ekološka energetska rešitev temelji na kotlu na biomaso, ki je vzporedno vezan na obstoječo energetsko infrastrukturo. Sistem omogoča privarčevanje 11.000 ton ogljikovega dioksida na leto v primerjavi z ogrevanjem na zemeljski plin. Ekološko zelo pomembna je tudi naprava za filtracijo izpustov, sistem je zaradi filtrov dima ekološko brezhiben in skladen s strogimi pogoji evropske zakonodaje. 

Proizvodnja ekoloških izdelkov

Sodoben človek je nagnjen k izbiranju, preizkušanju in spremembam v prehrani, hkrati pa je previden, nezaupljiv in konservativen, saj se v zadnjem desetletju afere, povezane s hrano, kar vrstijo. Pojavlja se paradoks napetosti med željo po preizkušanju novega in strahu pred tem. Človek se mora pri prehranjevanju nenehno odločati med znanim in neznanim, enoličnostjo in spremembami, varnostjo in nevarnostjo.

Odziv na probleme, ki jih imamo s prepoznavanjem hrane, in vse večje povpraševanje po naravnih izdelkih so vsekakor tudi ekološki oziroma biološki izdelki.

Našim porabnikom že dolga leta želimo s kakovostno in z zdravo hrano zagotavljati izpolnitev njihovih potreb, želja in pričakovanj. Razvili smo program »ekoloških« izdelkov, ki so pripravljeni iz ekološko pridelanih surovin ter izpolnjujejo zahteve evropske uredbe (EEC) 834/2007 in našega Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Po certifikaciji proizvodnje je bila prvotno za izvozne trge razvita široka skupina ekoloških pekarskih izdelkov, pic, slaščic, peciv in bioloških krompirjevih izdelkov, testenin in mok.

Objekti in oprema so zasnovani tako, da izpolnjujejo zahteve evropskih standardov. Izdelava izdelkov poteka tako, da ne pride do navzkrižnega mešanja s klasično pridelanimi surovinami. Celotno proizvodnjo stalno nadzira kontrolna organizacija, ki izdaja certifikate skladnosti s predpisi. Vsi izdelki morajo biti označeni z izrazom »Ekološki izdelek«, na embalaži pa mora biti navedena certifikacijska ustanova, ki vrši nadzor proizvodnje.

Ekološki izdelek je pripravljen iz ekološko pridelanih surovin in izpolnjuje zahteve evropske uredbe. Ekološka pridelava temelji na naravnem ravnovesju in kroženju snovi v naravi. Pšenica je pridelana brez uporabe kemijskih zaščitnih sredstev, seme ne sme biti gensko modificirano, rodovitnost tal pa ni uravnavana z umetnimi mineralnimi gnojili. Enako tudi velja za vse druge, v izdelku uporabljene surovine. Predelava poteka tako, da ne pride do navzkrižnega mešanja s klasično pridelanimi surovinami. Pridelavo surovin in predelavo v izdelke kot tudi pakiranje, skladiščenje in transport nadzira neodvisna kontrolna organizacija, ki izda certifikat skladnosti s predpisi.

Sponzorstva in donacije

S sponzorstvi in z donacijami podpiramo številne projekte na izobraževalnem in humanitarnem področju ter vlagamo v šport, znanost in kulturo. Večino sredstev za sponzorstvo in donacije namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti. Usmerjamo jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni, podpiramo pa tudi posamezne dejavnosti zunaj Slovenije. Prednost dajemo sodelovanju pri dolgoročnih projektih, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi.

S pomočjo podpore družbenega okolja izražamo trajni element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi, na drugi pa povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Eno vidnejših vlog v športnem udejstvovanju zavzema Mlinotest s pokroviteljstvom v ženskem rokometnem klubu v Ajdovščini.