Iskalnik

Podatki o delnici

Mlinotestova delnica

 

Izdajatelj: Mlinotest, d. d.

Oznaka delnice: MAJG

Segment: »Na podlagi sklepa skupščine so bile delnice MAJG z dnem 26. 6. 2018 umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu.«

Podatki o trgovanju z delnico MAJG v letu 2017 za Mlinotest, d. d.

Podatki o delnici 2017 2016
Število izdanih delnic 3.447.901 3.447.901
Čisti dobiček na delnico [v EUR] 0,48 0,42
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. [v EUR] 9,53 9,31
Tržna cena delnice na dan 31. 12. [v EUR] 4,290 3,900
Razmerje med tržno in knjižno vrednostjo delnice 0,45 0,42
P/E razmerje 8,87 9,21
Dividenda na delnico [v EUR] 0,28 0,43
Tržna kapitalizacija na dan 31. 12. [v EUR]
14.791.495 13.446.814

Enotni tečaj delnice MAJG se je od 31. 12. 2016, ko je znašal 3,900 EUR, do 31. 12. 2017, ko je znašal 4,290 EUR, zvišal za 10 odstotkov. Na dan 31. 12. 2017 je tržna kapitalizacija Mlinotesta znašala 14.791.495 EUR.

Lastniška struktura Mlinotesta, d. d., na dan 31. 12. 2017

Delničar Število delnic Struktura
Mlino, d. o. o. 1.512.422 43,87 %
Vipa Holding, d. d. – v likvidaciji 1.156.840 33,55 %
Fin Vita, d. o. o. 650.148 18,86 %
Marles, d. d. 22.007 0,64 %
NLB Skladi – Slovenija mešani 15.070 0,44 %
Fizične osebe 72.866 2,11 %
Druge pravne osebe 18.548 0,54 %
SKUPAJ 3.447.901 100 %