Iskalnik

Izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družbe Mlinotest Živilska industrija, d. d., Ajdovščina objavljamo Izjavo o skladnosti s kodeksom.

Uprava delniške družbe Mlinotest Živilska industrija, d. d., je 29. septembra 2004 prvič objavila Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. V njej je po načelu »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje« navedla, katere določbe kodeksa je do dneva objave izjave spoštovala.

Poročilo o spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Za družbo je v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 veljal prenovljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga 27. 10. 2016 sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije ter se je začel uporabljati s 1. 1. 2017 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je dostopen na spletni strani Ljubljanske borze http://www.ljse.si/

Uprava delniške družbe Mlinotest Živilska industrija, d. d., v nadaljevanju podaja izjavo o spoštovanju Kodeksa, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Družba je spoštovala priporočila Kodeksa z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

Določb iz točke 1 Kodeksa družba Mlinotest, d. d., še ne izvaja v celoti, saj temeljni cilji družbe niso posebej zapisani v statutu. Cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, so določeni v poslovni politiki ter strateških načrtih družbe.

Družba določbe iz točke 2 Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar še nima oblikovanega enotnega dokumenta s priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh. Do zdaj nadzorni svet ni pristopil k pripravi dokumenta Politika upravljanja družbe, se pa pričakuje, da bo proces za oblikovanje tega akta sprožen v prihodnjem obdobju.

Uprava in nadzorni svet za zdaj še nista sprejela posebnega dokumenta iz določbe točke 4 v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe, vendar si družba prizadeva za udeležbo obeh spolov ter čim večjo raznolikost v okviru možnosti in potreb, ki izhajajo iz poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev.

Določbe iz točke 5.7 Kodeksa družba še ne spoštuje, saj za zdaj ni naročila zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju.

Člani nadzornega sveta do zdaj niso podpisovali posebne izjave iz določbe točke 11 Kodeksa. Posledično se tudi ne izvaja določba točke 23.2 Kodeksa. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.

Določbe točk 12.10 in 21.1 se ne izvajajo dosledno. Nadzorni svet do zdaj ni konkretno opredelil in spremljal meril za variabilna plačila upravi. Določili se bosta začeli izvajati v primeru tovrstne odločitve nadzornega sveta.

Določba točke 12.12 se izvaja v obsegu zakonsko predpisane vsebine, medtem ko preostalih vsebin nadzorni svet do zdaj ni vključeval v poročilo.

Določba točke 13.1 Kodeksa se za zdaj ne izvaja in jo bo družba začela uporabljati, ko bo nadzorni svet presodil, da je treba opredeliti načrt usposabljanja.

Določbe v sklopu točke 14 Kodeksa glede letnega ovrednotenja dela nadzornega sveta za zdaj še niso upoštevane in se bodo uporabljale, če bo nadzorni svet sprejel odločitev, s katero bo zaobjel tudi ta del aktivnosti.

Določbe točke 15.8 se niso izvajale, saj predsednik nadzornega sveta ni bil prisoten na skupščini. Družba si bo v prihodnje prizadevala za spoštovanje te določbe.

Določba točke 17.2 Kodeksa glede višine plačil za člane komisije ni upoštevana, vendar so odstopanja od priporočene višine minimalna, poleg tega pa ima nadzorni svet oblikovano samo tričlansko revizijsko komisijo.

Določba točke 18.1 Kodeksa glede oblikovanja kadrovske komisije in komisije za imenovanja ni bila upoštevana. To določilo se bo izvajalo, če bo takšno odločitev sprejel nadzorni svet.

Družba določbe točke 26.2 Kodeksa vsebinsko izpolnjuje in zagotavlja ta del nadzora v okviru službe kontrolinga.

Določbe točke 27.2 Kodeksa družba Mlinotest, d. d., vsebinsko sicer izvaja, nima pa sprejetega pravilnika o strategiji komuniciranja. Formalni sprejem pravilnika s tega področja bo urejen, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Določba točke 27.3 Kodeksa glede predpisanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe se ne izvaja, ker družba pri tem upošteva zakonske omejitve in nima sprejetega dodatnega notranjega akta na to temo. Družba, skladno z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev, vodi seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije; te osebe podpišejo tudi izjavo o varovanju notranjih informacij.

Določba točke 28.2 Kodeksa glede objave kontaktne osebe za odnose z vlagatelji na spletni strani ni upoštevana. Vsa pomembna vprašanja se prek telefonske centrale ali splošnega »info« elektronskega naslova kanalizirajo h kompetentnim osebam v podjetju, ki podajo ustrezne odgovore.

Določba točke 28.3 Kodeksa glede zagotovitev objav v tujem jeziku ni upoštevana. Glede na poslovno okolje, v katerem družba posluje, in večinski nabor poslovnih partnerjev je bilo za zdaj ocenjeno, da objava v tujem jeziku ni nujno potrebna. Ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to smotrno, se bo začela izvajati tudi ta določba.

Določba točke 29.5 Kodeksa za zdaj še ni upoštevana. Družba v letnem poročilu ne razkriva članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta, ker člani uprave in nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o morebitnih kršitvah konkurence in morebitnih odvisnostih.

Družba Mlinotest, d. d., razkriva zakonsko predpisane postavke, ki jih obravnava določba točke 29.7 Kodeksa, preostalih vsebin pa ne razkriva, saj te dodatne vsebine v konkretnem primeru do zdaj tudi niso obstajale.

Določbe točke 29.9 Kodeksa o javni objavi poslovnikov svojih organov na svoji spletni strani družba za zdaj še ne upošteva. Določba se bo začela izvajati, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Družba Mlinotest, d. d., se bo priporočilom Kodeksa trudila slediti tudi v prihodnje.

 

Danilo Kobal, l. r.

predsednik uprave