Iskalnik

Izjava o skladnosti s kodeksom

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA DELNIŠKIH DRUŽB

Družba Mlinotest Živilska industrija d. d. je kot referenčni kodeks o upravljanju izbrala Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki so ga maja 2016 sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije http://www.gzs.si/ in na spletnih straneh Združenja nadzornikov Slovenije https://www.zdruzenje–ns.si/.

Družba je spoštovala priporočila Kodeksa na napredni ravni z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

Določb iz tč. 2.1.1. in tč. 2.7.1. Kodeksa družba še ne izvaja v celoti, saj temeljni cilji družbe niso posebej zapisani v statutu. Cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, so določeni v poslovni politiki in strateških načrtih družbe.

Statut vsebuje dejavnosti družbe, glede ostalih podatkov iz tč. 2.1.2. Kodeksa pa se statut sklicuje na veljavno zakonsko ureditev, saj se zaenkrat ni pojavila potreba po drugačni ureditvi.

Člani nadzornega sveta in uprave do sedaj niso podpisovali posebne izjave iz določbe tč. 2.5.4. Kodeksa. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.

Družba določbe tč. 2.8. Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar še nima oblikovanega enotnega dokumenta s priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh. Doslej nadzorni svet ni pristopil k pripravi dokumenta Politika upravljanja družbe, se pa pričakuje, da bo postopek za njegovo oblikovanje sprožen v prihodnjem obdobju.

Določbe tč. 2.9. Kodeksa o javni objavi poslovnikov svojih organov na svoji spletni strani družba zaenkrat še ne upošteva. Določba se bo pričela izvajati, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Določba tč. 3.3.2. Kodeksa se izvaja v zakonsko predpisanem obsegu.

Določba tč. 4.6. in 4.7. Kodeksa se izvajajo v zakonsko predpisanem obsegu.

Določba tč. 5.3.5. Kodeksa se ne izvaja dosledno, saj uprava meni, da je ustno obveščanje na sejah nadzornega sveta dovolj učinkovito.

Določba tč. 5.12. se v letu 2020 ni izvajala, ker se nadzornemu svetu ustanovitev posebnih komisij ni zdelo potrebno. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.

Določbe iz tč. 8. Kodeksa so upoštevane v pretežni meri.

Določba tč. 9.2. Kodeksa se zaenkrat ne izvaja in jo bo družba pričela uporabljati, ko bo nadzorni svet presodil, da je treba sprejeti program usposabljanja.

Določbe tč. 11.1.1. Kodeksa družba zaenkrat ni izvajala, ker meni, da ti ukrepi niso potrebni.

Določb tč. 11.3.3. do 11.3.5. Kodeksa se ne izvaja, ker družba nima notranje revizije.

Družba Mlinotest d. d. se bo priporočilom izbranega referenčnega kodeksa upravljanja trudila slediti tudi v prihodnje.

Danilo Kobal, l. r.
predsednik uprave