Iskalnik

Sklici skupščine

Umik točke dnevnega reda 22. skupščine delničarjev

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina iz dnevnega reda
22. skupščine družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,
ki bo dne 27.6.2012 ob 13.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14,
umika 3. točko dnevnega reda »Spremembe statuta družbe«
ter objavlja čistopis dnevnega reda s predlogi sklepov:

Dnevni red
  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
  3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlogi sklepov

Sklep k 1. točki:

1. Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Dominik Bajec (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. točki:

2.a Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 znaša 482.190,81 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.
2.b  Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011.
2.c  Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011.

Sklep k 3. točki:

3. Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Predlagatelja sklepov k točkam 1. in 2. sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.

MLINOTEST  Živilska industrija d.d.
Uprava družbe