Iskalnik

Sklici skupščine

Sklic 32. skupščine družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. Ajdovščina

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

32. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,

ki bo dne 13. 11. 2019 ob 11.00 uri

v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Dnevni red

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
  3. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
  4. Predlog sprememb Statuta družbe.

Predlogi sklepov

Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češčut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep k 2. točki: 2. Skupščina na podlagi 381. člena v zvezi s sedmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe zaradi umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala odkupi 393.000 lastnih delnic z oznako MAJG, kar predstavlja 11,4 % osnovnega kapitala družbe. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos zneskov v kapitalske rezerve in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

Umik lastnih delnic se izvede v breme celotnih obstoječih statutarnih rezerv in v breme drugih rezerv iz dobička.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da določi postopek in način odkupa 393.000 lastnih delnic zaradi njihovega umika, pri čemer nakupna cena ne sme biti nižja od 3,19 EUR za delnico in ne višja od 9,57 EUR za delnico. Ko družba pridobi lastne delnice, se osnovni kapital družbe, ki znaša 14.387.835,93 EUR in je razdeljen na 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG, zmanjša za 1.639.959,94 EUR, tako da bo po izvedenem zmanjšanju znašal 12.747.875,99 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 393.000 delnic z oznako MAJG, tako da je po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital družbe razdeljen na 3.054.901 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG. Znesek 1.639.959,94 EUR se odvede v kapitalske rezerve družbe.

Skupščina pooblašča upravo, da po pridobitvi lastnih delnic le-te umakne in razveljavi pravice iz njih. Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe Statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Sklep k 3. točki: 3. Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice z oznako MAJG za ceno, ki ne sme biti nižja od 3,19 EUR za delnico in ne višja od 9,57 EUR za delnico. Na podlagi tega pooblastila lahko družba pridobi največ 300.000 delnic z oznako MAJG, pri čemer skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presegati 10 % osnovnega kapitala. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom optimizacije kapitalske strukture družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, ki ga je skupščina podelila upravi s sklepom, sprejetim na skupščini dne 13. 6. 2018 pod točko 4. dnevnega reda.

Sklepi k 4. točki: 4.a V Statutu družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se besedilo tretjega odstavka točke 3.19. Statuta spremeni tako, da se glasi: »S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se izdajo nove delnice. Dotedanjim delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.«.

4.b Statut družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se spremeni tako, da se črta točka 3.19.a Statuta.

4.c Statut družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se spremeni tako, da se črta točka 7.3. Statuta, ki določa oblikovanje statutarnih rezerv. Sproščene dosedanje statutarne rezerve se porabijo za nakup lastnih delnic v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ki se izvede na podlagi sklepa te skupščine, sprejetega pod točko 2. dnevnega reda.

Predlagatelja sklepov k točkam 1. do 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 3.373.738 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Gradivo

MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Uprava družbe