Iskalnik

Sklici skupščine

Sklic 30. skupščine družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

30. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,

ki bo dne 13. 6. 2018 ob 11.00 uri

v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Dnevni  red 

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,  sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  3. Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.
  4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic.
  5. Predlog sprememb statuta družbe.
  6. Imenovanje revizorja za leto 2018.

Predlogi sklepov

Sklep k 1. točki:

1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češčut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. točki:

2.a  Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 4.535.134,83 EUR in se uporabi:

– V višini 1.307.872,22 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 26.7.2018. Izplačilo dividend, ki znaša 0,38 EUR bruto na delnico, se opravi dne 27.7.2018;

– V preostali višini 3.227.262,61 EUR ostane nerazporejen.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2017.

2.c  Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2017.

Sklep k 3. točki:

3. Vseh 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031108200 in oznako MAJG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba MLINOTEST Živilska industrija d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 3,95 EUR (z besedo: tri evre 95/100) za vsako delnico.

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

– če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,

– v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

Sklep k 4. točki:

4. Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi delnice v maksimalnem deležu 10 % vrednosti osnovnega kapitala oziroma 344.790 delnic, vključno z delnicami, ki jih družba že ima.

Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od vrednosti, ki je v sklepu iz prejšnje točke dnevnega reda določena kot denarna odpravnina delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku, ter ne sme biti nižja od polovice te vrednosti.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi optimizacije kapitalske strukture družbe. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

Sklep k 5. točki:

5. Statut družbe MLINOTEST živilska industrija d.d. se spremeni tako, da:

– se besedilo prvega odstavka točke 6.4. Statuta spremeni tako, da se glasi: »Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na spletnih straneh AJPES in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«;

– se v točki 6.9.a Statuta črta drugi odstavek;

– se črta točka 6.9.b Statuta;

– se besedilo točke 8.0. Statuta spremeni tako, da se glasi: »Družba objavlja svoja sporočila na spletnih straneh AJPES in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«.

Ta sklep se sprejme pod odložnim pogojem umika delnic MAJG iz trgovanja na organiziranem trgu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnega pogoja in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi Statut.

Sklep k 6. točki:

6. Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Predlagatelja sklepov k točkam 1., 2., 3., 4. in 5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 6. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mlinotest.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mlinotest.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dneva pred skupščino. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mlinotest.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 3.441.769 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Uprava družbe