Iskalnik

Sklici skupščine

Sklic 21. skupščine

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

21. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina

ki bo dne 28.12.2011 ob 09.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

I.  Dnevni red
  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Spremembe Statuta družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d..
  3. Odpoklic člana nadzornega sveta
II. Predlogi sklepov z navedbo predlagateljev

Sklep k 1. točki:
Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep k 2. točki:
Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe Mlinotest d.d..

Sklep k 3. točki:
Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče člana nadzornega sveta Andraža Gruma.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mlinotest.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mlinotest.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dneva pred skupščino. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mlinotest.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

MLINOTEST  Živilska industrija d.d.
Uprava družbe