Iskalnik

Sklici skupščine

Sklic 18. skupščine

V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in ZTFI ter na podlagi 6.3. tocke Statuta družbe Mlinotest Živilska industrija d.d.,
uprava družbe sklicuje 18. skupšcino družbe, ki bo dne 18.6.2009 ob 14.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovšcini.

Dnevni red

1. Otvoritev skupšcine, ugotovitev sklepcnosti in izvolitev organov skupšcine.
2. Seznanitev z letnim porocilom, sklepanje o uporabi bilancnega dobicka in podelitvi razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu.
3. Dolocitev sejnine za clane nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.

Predlogi sklepov:

Sklep k 1. tocki: 
1. Za predsednika skupšcine se imenuje Blaž Pracek. V triclansko komisijo za
ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Nataša Bajc
(predsednica) ter Barbara Rožic in Janez Ferjancic (clana). Za sestavo notarskega
zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. tocki: 
2.a Bilancni dobicek poslovnega leta 2008 znaša 476.553,61 EUR in se v celoti
uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobicka.
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica.

Sklep k 3. tocki: 
3. Za udeležbo na sejah nadzornega sveta se doloci sejnina v višini 400 EUR neto za
predsedujocega seji nadzornega sveta in po 250 EUR neto za ostale clane nadzornega
sveta.

Sklep k 4. tocki:
4. Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o..

Predlagatelj sklepa 4. je nadzorni svet družbe, predlagatelja ostalih sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.

Skupšcinsko gradivo, ki ga predstavlja letno porocilo za leto 2008 z revizorjevim mnenjem ter porocilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega porocila je delnicarjem dostopno v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovšcina, vsak delovni
dan od 12.00 do 15.00 ure ter na spletnih straneh: www.mlinotest.si.

Skupšcine se lahko udeležijo in uresnicujejo glasovalno pravico delnicarji (oziroma njihovi pooblašcenci ali zakoniti
zastopniki), ki so vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD po stanju zadnjega dne za prijavo na skupšcino. Skupno
število delnic izdajatelja družbe Mlinotest d.d. je 2.389.177, število delnic z glasovalno pravico pa je 2.383.045. Delnicarji
oziroma njihovi pooblašcenci ali zakoniti zastopniki morajo najkasneje tri dni pred skupšcino pisno prijaviti svojo udeležbo
na sedežu družbe ter ob tem predložiti morebitna pooblastila in sporociti tudi morebitno uresnicevanje glasovalne pravice za
svoje sorodnike do tretjega kolena v ravni vrsti ali za svojega zakonca.

Ce ob napovedani uri (prvi sklic) skupšcina ne bo sklepcna, se ponovno zasedanje skupšcine doloci za 18.6.2009 ob 15.00
uri. Skupšcina bo v tem primeru veljavno odlocala ne glede na število prisotnih delnic.

Mlinotest d.d.
UPRAVA DRUŽBE