Iskalnik

Sklici skupščine

Sklic 17. skupščine

Vabilo s predlogi sklepov za 17. skupščino družbe, ki bo dne 23.06.2008 ob 12.00 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina.

Dnevni red

  • Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  • Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in
    podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
  • Volitve članov nadzornega sveta.
  • Imenovanje revizorja za leto 2008.

Predlogi sklepov

Sklep k 1. točki:

1. Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep k 2. točki:

2.a Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 znaša 326.662,11 EUR in se uporabi:

  • V višini 95.321,80 EUR za izplačilo dividend delničarjem po stanju v KDD na dan 26.6.2008. Izplačilo dividend, ki znaša 0,04 EUR bruto na delnico, se opravi v devetdesetih dneh po skupščini.
  • V višini 231.340,31 EUR za druge rezerve iz dobička.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica.

2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica.

Sklep k 3. točki:

3. Za člana Nadzornega sveta družbe se za mandatno doboštirih let, ki prične teči 14. 7. 2008, izvoli dr. Andraža Gruma in Andreja Valentinčiča.

Sklep k 4. točki:

4. Za revizorja družbe za leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o.

Predlagatelj sklepov 3. in 4. je nadzorni svet družbe, predlagatelja ostalih sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.

Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov, letnim poročilom za leto 2007 z revizorjevim mnenjem, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podatki o na novo predlaganih članih nadzornega sveta so delničarjem dostopni v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od 12.00 do 15.00 ure ter na spletnih straneh: www.mlinotest.si.

Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki), ki so vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD po stanju zadnjega dne za prijavo na skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo na sedežu družbe ter ob tem predložiti morebitna pooblastila in sporočiti tudi morebitno uresničevanje glasovalne pravice za svoje sorodnike do tretjega kolena v ravni vrsti ali za svojega zakonca.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skupščine določi za 23. 6. 2008 ob 13.00 uri. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic.

Mlinotest d.d.
Uprava družbe