Iskalnik

Sklici skupščine

Sklic 16. skupščine

VABILO s predlogi sklepov za 16. skupščino družbe, ki bo dne 20.08.2007 ob 14.30 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina.

Dnevni red

  • Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  • Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Predlogi sklepov:

Sklep k 1. točki:

Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Barbara Slokar (predsednica) ter Marija Jelinčič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep k 2. točki:

Za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe Mlinotest d.d. v zadnjih petih letih, tj. v letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2006, se imenuje družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ki naj preveri zakonitost, učinkovitost, smotrnost ter rezultate vodenja posameznih poslov družbe Mlinotest d.d. v teh letih, in sicer:

  • prodaje osnovnih sredstev,
  • določitev transfernih cen družbe s hčerinskimi družbami v Slovenji in v tujini,
  • poslovanje hčerinskih družb na Hrvaškem,
  • v kolikšni meri je družba izkazovala dobiček iz rednega poslovanja in v kolikšni meri iz odprodaje osnovnih sredstev ,
  • posle v zvezi z nabavo surovin za svoje proizvode,
  • stroškovni del poslovanja.

Predlagatelj sklepa 2. je delničar Žito d.d..

Skupščinsko gradivo – prepis obrazložene zahteve za sklic skupščine delničarja Žito d.d je delničarjem dostopno v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od 12.00 do 15.00 ure ter na spletnih straneh: www.mlinotest.si.

Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki), ki so vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD po stanju zadnjega dne za prijavo na skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo na sedežu družbe ter ob tem predložiti morebitna pooblastila in sporočiti tudi morebitno uresničevanje glasovalne pravice za svoje sorodnike do tretjega kolena v ravni vrsti ali za svojega zakonca.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skupščine določi za 20.8.2007 ob 15.30 uri. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic.

Mlinotest d.d.
Uprava družbe.