Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 35. skupščine

Sklepi 35. skupščine družbe MLINOTEST d. d.

35. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d. d., Ajdovščina, je potekala dne 17. 8. 2022 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine se je udeležil en delničar, imetnik 2.709.831 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnega delničarja je znašal 98,46 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala  po naslednjem dnevnem redu:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, kot sta jih k točkam 1. in 2. dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. dnevnega reda pa nadzorni svet družbe:

Sklep k 1. točki:

1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklepi k 2. točki:

2.a  Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 znaša 3.813.196,89 EUR in se uporabi:
– V višini 1.212.459,60 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 26.09.2022. Izplačilo dividend, ki znaša 0,44 EUR bruto na delnico, se opravi dne 27.09.2022.
– V preostali višini 2.600.737,29 EUR ostane nerazporejen.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

2.c  Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

Sklep k 3. točki:

3.  Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Bidovčeva ulica 1, 5000 Nova Gorica.

Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

MLINOTEST d. d.
Uprava družbe