Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 34. skupščine

Sklepi 34. skupščine družbe MLINOTEST d. d. 

34. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, je potekala dne 20.7.2021 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine so se udeležili 4 delničarji, imetniki skupno 2.710.367 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih delničarjev je znašal 98,36 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
 2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
 3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, kot sta jih k točkam 1. in 2. dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. dnevnega reda pa nadzorni svet družbe:

 • sklep k 1. točki:
  1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češčut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.
 • sklepi k 2. točki:
  2.a Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.263.979,82 EUR in se uporabi:
  – V višini 881.788,80 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 27.09.2021. Izplačilo dividend, ki znaša 0,32 EUR bruto na delnico, se opravi dne 28.09.2021.
  – V preostali višini 2.382.191,02 EUR ostane nerazporejen.
  2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.
  2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.
 • sklepi k 3. točki:
  3.a Ugotovi se, da se dne 11.02.2022 izteče mandat članoma nadzornega sveta Ivanu Vodopivcu (predsednik) in Miranu Gombaču (član).
  3.b Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem 12.02.2022, ponovno imenuje Ivan Vodopivec.
  3.c Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem 12.02.2022, ponovno imenuje Miran Gombač.

Za sprejetje sklepa pod točko 2.a je glasovalo 2.708.191 oddanih glasov (99,92 %), proti je glasovalo 2.176 oddanih glasov (0,08 %), vzdržanih glasov ni bilo. Sklepi pod točkami 1., 2.b, 2.c, 3.a, 3.b in 3.c so bili sprejeti soglasno.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

MLINOTEST d.d.
Uprava družbe