Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 33. skupščine

Sklepi 33. skupščine družbe MLINOTEST d. d. 

  1. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, je potekala dne 19. 8. 2020 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine sta se udeležila dva delničarja, imetnika skupno 2.706.708 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih delničarjev je znašal 98,23 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o pridobivanju lastnih delnic, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, ki sta jih pod točkama 2.b in 2.c predlagala uprava in nadzorni svet, pod točko 1. upoštevajoč spremembe, ki jih je z nasprotnim predlogom predlagal delničar Blaž Praček, pod točko 2.a pa upoštevajoč spremembe, ki jih je z nasprotnim predlogom predlagal delničar MLINO d.o.o.. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Sklep k 1. točki:         1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. točki:        2.a  Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 1.916.291,80 EUR in se uporabi:

– V višini 688.897,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 09.09.2020. Izplačilo dividend, ki znaša 0,25 EUR bruto na delnico, se opravi dne 10. 9. 2020.

– V preostali višini 1.227.394,30 EUR ostane nerazporejen.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.

2.c  Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

MLINOTEST d. d.

Uprava družbe