Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 32. skupščine

Sklepi 32. skupščine družbe MLINOTEST d.d.

 

  1. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, je potekala dne 13.11.2019 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine so se udeležili trije delničarji, imetniki skupno 2.705.732 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih delničarjev je znašal 80,20 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala  po naslednjem dnevnem redu:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
  3. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
  4. Predlog sprememb Statuta družbe.

Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, ki sta jih pod točko 1. in 4. predlagala uprava in nadzorni svet, pod točko 2. in 3. pa upoštevajoč spremembe, ki jih je z nasprotnim predlogom predlagal delničar VZMD. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Sklep k 1. točki:         1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češčut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep k 2. točki:         2. Skupščina na podlagi 381. člena v zvezi s sedmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe zaradi umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala odkupi 393.000 lastnih delnic z oznako MAJG, kar predstavlja 11,4 % osnovnega kapitala družbe. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos zneskov v kapitalske rezerve in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

Umik lastnih delnic se izvede v breme celotnih obstoječih statutarnih rezerv in v breme drugih rezerv iz dobička.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da določi postopek in način odkupa 393.000 lastnih delnic zaradi njihovega umika, pri čemer nakupna cena ne sme biti nižja od 6,50 EUR za delnico in ne višja od 9,57 EUR za delnico. Ko družba pridobi lastne delnice, se osnovni kapital družbe, ki znaša 14.387.835,93 EUR in je razdeljen na 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG, zmanjša za 1.639.959,94 EUR, tako da bo po izvedenem zmanjšanju znašal 12.747.875,99 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 393.000 delnic z oznako MAJG, tako da je po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital družbe razdeljen na 3.054.901 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG. Znesek 1.639.959,94 EUR se odvede v kapitalske rezerve družbe.

Skupščina pooblašča upravo, da po pridobitvi lastnih delnic le-te umakne in razveljavi pravice iz njih. Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe Statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Sklep k 3. točki:         3. Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice z oznako MAJG za ceno, ki ne sme biti nižja od 6,50 EUR za delnico in ne višja od 9,57 EUR za delnico. Na podlagi tega pooblastila lahko družba pridobi največ 305.490  delnic z oznako MAJG, pri čemer skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presegati 10 % osnovnega kapitala. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom optimizacije kapitalske strukture družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, ki ga je skupščina podelila upravi s sklepom, sprejetim na skupščini dne 13.06.2018 pod točko 4. dnevnega reda.

Sklepi k 4. točki:        4.a V Statutu družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se besedilo tretjega odstavka točke 3.19. Statuta spremeni tako, da se glasi: »S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se izdajo nove delnice. Dotedanjim delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.«.

4.b Statut družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se spremeni tako, da se črta točka 3.19.a Statuta.

4.c Statut družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se spremeni tako, da se črta točka 7.3. Statuta, ki določa oblikovanje statutarnih rezerv. Sproščene dosedanje statutarne rezerve se porabijo za nakup lastnih delnic v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ki se izvede na podlagi sklepa te skupščine, sprejetega pod točko 2. dnevnega reda.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

MLINOTEST d. d.

Uprava družbe