Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 31. skupščine

31. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, je potekala dne 27. 6. 2019 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine sta se udeležila dva delničarja, imetnika skupno 3.322.847 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih delničarjev je znašal 98,51 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala  po naslednjem dnevnem redu:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Na skupščini so bili soglasno sprejeti sklepi v predlagani obliki, in sicer:

Sklep k 1. točki:

1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češčut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. točki:

2.a Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 4.811.066,87 EUR in se uporabi:

– V višini 1.214.297,64 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 24. 7. 2019. Izplačilo dividend, ki znaša 0,36 EUR bruto na delnico, se opravi dne 25. 7. 2019;

– V preostali višini 3.596.769,23 EUR ostane nerazporejen.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2018.

2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2018.

Sklep k 3. točki:

3. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Kidričeva ulica 33 A, 5000 Nova Gorica.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Mlinotest d.d.

UPRAVA DRUŽBE