Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 28. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 28. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 18.05.2016 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ – od točke 1 do točke 3 je bilo 2.669.918 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  77,57 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: Vipa Holding d.d. – v likvidaciji 48,10 odstotkov (1.655.354 delnic), Mlino d.o.o. 23,11 odstotkov (795.421 delnic), Občina Ajdovščina 6,21 odstotkov (213.698 delnic), David Nabergoj 0,07 odstotkov (2.556 delnic), Miha Likar 0,03 odstotkov (1.103 delnic), Dominik Nabergoj 0,03 odstotkov (980 delnic), Marija Nabergoj 0,01 odstotkov (374 delnic), Blaž Praček 0,01 odstotkov (200 delnic), Marko Nabergoj 0,00 odstotkov (124 delnic), Metka Gobec 0,00 odstotkov (100 delnic), VZMD 0,00 odstotkov (7 delnic), Društvo MDS 0,00 odstotkov (1 delnica).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Bojan Pečenko. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Nataša Češčut (članici). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.669.918 glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.669.918. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.669.918, kar predstavlja 77,44 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

2.   Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,  sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sprejeti sklep pod točko 2.a:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2015 znaša 825.413,04. Iz drugih rezerv družbe se sprosti znesek v višini 654.547,63 EUR, tako, da znaša po tem bilančni dobiček 1.479.960,67 EUR, ki se v celoti uporabi za izplačilo dividend delničarjem po stanju KDD na dan 22.05.2016, tako da dividenda znaša 0,43 EUR bruto na delnico. Izplačilo dividend, se opravi najkasneje v tridesetih dneh po dnevu zasedanja skupščine.

Sklep je bil sprejet v navedeni vsebini, kot nasprotni predlog, ki ga je na sami skupščini predlagal delničar Vipa Holding d.d. – v likvidaciji; za sprejetje sklepa je glasovalo 1.655.455 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.014.463 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.669.918. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.669.918, kar predstavlja 77,44 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2.b:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2015.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.668.808 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.110 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.669.918. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.669.918, kar predstavlja 77,44 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2.c:
Nadzornemu svetu družbe se ne podeljuje razrešnica za poslovno leto 2015.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.668.815 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih je bilo 1.103 oddanih glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.668.815. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.668.815, kar predstavlja 77,40 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

3. Imenovanje revizorja za leto 2016.

Sprejeti sklep pod točko 3.:

Za revizorja družbe za leto 2016 se imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.669.918 glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.669.918. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.669.918, kar predstavlja 77,44 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe so bile napovedane k sprejetemu sklepu pod točko 2.a.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.

UPRAVA DRUŽBE