Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 27. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 27. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 11.02.2016 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ – od točke 1 do točke 4 je bilo 2.702.192 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  78,51 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: Vipa Holding d.d. – v likvidaciji 48,10 odstotkov (1.655.354 delnic), Mlino d.o.o. 23,11 odstotkov (795.421 delnic), Občina Ajdovščina 6,21 odstotkov (213.698 delnic), NLB skladi – Slovenija mešani 0,44 odstotkov (15.070 delnic), Miha Likar 0,03 odstotkov (1.103 delnic), Blaž Praček 0,01 odstotkov (200 delnic), Metka Gobec 0,00 odstotkov (100 delnic), VZMD 0,00 odstotkov (7 delnic), mali delničarji po pooblaščencu Ljubišu Stanojeviću iz Društva MDS 0,11 odstotkov (3.746 delnic), mali delničarji po pooblaščencu Gregu Tekavcu iz Društva MDS 0,51 odstotkov (17.492 delnic) ter Društvo MDS po pooblaščencu Gregu Tekavcu 0,00 odstotkov (1 delnica).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Bojan Pečenko. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Nataša Češčut (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega dne 9.2.2016; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.700.717 oddanih glasov, proti je glasovalo oddanih 1.103 glasov, vzdržanih je bilo 372 oddanih glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.701.820. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.701.820, kar predstavlja 78,36 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

2. Razveljavitev sklepov 26. skupščine družbe z dne 7.1.2016.

Predlog sklepa:
Zaradi ponovne »potrditve« se glasuje o vseh sklepih, ki so jih delničarji sprejeli na 26. skupščini družbe dne 07.01.2016 in so zapisani v notarskem zapisniku skupščine družbe SV 2/16 notarja Jožeta Rožmana na način, da se posamično ponovno glasuje o njih, kot je razvidno tudi iz ad 3 in ad 4 dnevnega reda te skupščine.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega dne 9.2.2016; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.685.640 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.110 oddanih glasov, vzdržanih je bilo 15.442 glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.686.750. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.686.750, kar predstavlja 77,92 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

3.     Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa pod točko 3A:
S funkcije člana nadzornega sveta se predčasno odpokliče Borut Kuharič.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega dne 9.2.2016; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.700.710 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.110 oddanih glasov, vzdržanih je bilo 372 glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.701.820. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.701.820, kar predstavlja 78,36 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Predlog sklepa pod točko 3B:

S funkcije člana nadzornega sveta se predčasno odpokliče Silvan Peršolja.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega dne 9.2.2016; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.700.710 oddanih glasov, proti je glasovalo oddanih 1.110 glasov, vzdržanih je bilo 372 glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.701.820. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.701.820, kar predstavlja 78,36 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

4.    Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa pod točko 4A:

Za novega člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje šestih let imenuje Ivan Vodopivec, stanuje Batuje 75b, 5262 Črniče.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega dne 9.2.2016; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.685.640 oddanih glasov, proti je glasovalo 16.180 oddanih glasov, vzdržanih je bilo 372 glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.701.820. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.701.820, kar predstavlja 78,36 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Predlog sklepa pod točko 4B:

Za novega člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje šestih let imenuje Miran Gombač, stanuje Bajtova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega dne 9.2.2016; za sprejetje sklepa je glasovalo 1.676.328 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.025.492 oddanih glasov, vzdržanih je bilo 372 glasov. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.701.820. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.701.820, kar predstavlja 78,36 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe so bile napovedane k sprejetim sklepom pod točkami 2, 3A, 3B, 4A in 4B.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.

UPRAVA DRUŽBE