Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 26. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 26. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 07.01.2016 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ – od točke 1 do točke 3 je bilo 2.664.480 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  77,42 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini: Vipa Holding d.d. v likvidaciji 48,10 odstotkov (1.655.354 delnic), Mlino d.o.o. 23,11 odstotkov (795.421 delnic), občina Ajdovščina 6,21 odstotkov (213.698 delnic) ter Vseslovensko združenje malih delničarjev 0,00 odstotkov (7 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Nataša Češčut in Barbara Rožič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.480 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.664.480. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.664.480, kar predstavlja 77,28 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

2.     Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa pod točko 2A:
Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta Borut Kuharič.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.473 glasov oz. 99,9997% na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 7 glasov oz. 0,0003% na skupščini zastopanega kapitala, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.664.480. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.664.480, kar predstavlja 77,28 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Predlog sklepa pod točko 2B:

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta Silvan Peršolja.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.473 glasov oz. 99,9997% na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 7 glasov oz. 0,0003% na skupščini zastopanega kapitala, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.664.480. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.664.480, kar predstavlja 77,28 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa pod točko 3A:

Za člana nadzornega sveta za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa se imenuje Miran Gombač.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega na skupščini; za sprejetje sklepa je glasovalo 1.655.361 glasov oz. 62,1270% na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 1.009.119 glasov oz. 37,8730% na skupščini zastopanega kapitala, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.664.480. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.664.480, kar predstavlja 77,28 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Predlog sklepa pod točko 3B:

Za člana nadzornega sveta za mandatno dobo šestih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa se imenuje Ivan Vodopivec.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega na skupščini; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.473 glasov oz. 99,9997% na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 7 glasov oz. 0,0003% na skupščini zastopanega kapitala, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.664.480. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.664.480, kar predstavlja 77,28 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe so bile napovedane k sprejetim sklepom pod točkami 2A, 2B in 3B.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.

UPRAVA DRUŽBE