Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 25. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 25. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 27.05.2015 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ – od točke 1 do točke 3 je bilo 3.314.622 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  96,31 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini: Vipa Holding d.d. v likvidaciji 48,10 odstotkov (1.655.354 delnic), Mlino d.o.o. 23,11 odstotkov (795.421 delnic), Fina Vita d.o.o. 18,89 odstotkov (650.148 delnic), občina Ajdovščina 6,21 odstotkov (213.698 delnic) ter Društvo malih delničarjev 0,00 odstotkov (1 delnica).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Nataša Češčut (članici). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.314.622 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2a.   Uporaba bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2014 znaša 558.982,48 EUR in se uporabi:

  • v višini 550.683,04 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju v KDD na dan 1.6.2015. Izplačilo dividend, ki znaša 0,16 EUR bruto na delnico, se opravi najkasneje v devetdesetih dneh po dnevu skupščine;
  • v višini 8.299,44 EUR za druge rezerve iz dobička.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.314.622 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2b.   Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2014.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.314.622 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2c.   Podelitev razrešnice nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2014.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.314.622 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

3. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za leto 2015 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..
Za sprejetje sklepa je glasovalo 3.314.622 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.
UPRAVA DRUŽBE