Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 24. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 24. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 29.08.2014 ob 8.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 4 je bilo 2.305.502 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  66,99 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini : Vipa Holding d.d. v likvidaciji  71,80 odstotkov (1.655.354 delnic) ter Fina Vita d.o.o. 28,20 odstotkov (650.148 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Nataša Češčut (članici). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.305.502 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2a.  Delitev bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2013 znaša 231.938,12 EUR in se uporabi:

  • V višini 206.506,14 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju v KDD na dan 2.9.2014. Izplačilo dividend, ki znaša 0,06 EUR bruto na delnico, se opravi  najkasneje do 31.12.2014.
  • V višini 25.431,98 EUR za druge rezerve iz dobička.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.305.502 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2b.  Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2013.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.305.502 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2c.   Podelitev razrešnice nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2013.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.305.502 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

3. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa:
Statut družbe MLINOTEST živilska industrija d.d. se spremeni tako, da se črtata točki 3.19.a in 3.19.b ter se nadomestita z novo točko 3.19.a, ki se glasi:

»3.19.a

Uprava je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine polovice osnovnega kapitala družbe vpisanega na dan sprejema te spremembe statuta, torej do največ 7.193.917,96 EUR (sedem milijonov stotriindevetdeset tisoč devetstosedemnajst evrov 96/100) (odobreni kapital).

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava določi, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic izključi.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se povečanje osnovnega kapitala izvede s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.305.502 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

4. Imenovanje revizorja za leto 2014
Predlog sklepa:
Za  revizorja družbe za leto 2014 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Za sprejetje sklepa je glasovalo 2.305.502 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.