Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 23. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 23. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 28.06.2013 ob 8.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 4 je bilo 2.664.077 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  77,40 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini : Vipa Holding d.d. v likvidaciji  62,14 odstotkov (1.655.354 delnic) ter GO! d.o.o. 37,86 odstotkov (1.008.723 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Nataša Češčut (članici). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.077 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2a. Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2012.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.077 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2b. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2012.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.077 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

3. Imenovanje revizorja za leto 2013
Predlog sklepa:
Za  revizorja družbe za leto 2013 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.077 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

4. Spremembe statuta družbe
Predlogi sklepov:
4a. Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane s spremembo sistema upravljanja družbe.
4b. Sprejme se predlagane redakcijske spremembe statuta.
4c. Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z uskladitvijo z zakonskimi določili.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Vipa Holding d.d. v likvidaciji v pisni obliki podal nasprotni predlog spremembe statuta družbe, o katerem je skupščina odločala najprej.

Nasprotni predlog je bil sprejet v predlagani obliki:« Sprejme se naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

  1. V Statutu družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se v členu 2.1. dodajo naslednje dejavnosti družbe: – 53.100: Izvajanje univerzalne poštne storitve; – 53.200: Druga poštna in kurirska dejavnost;  – 64.190: Drugo denarno posredništvo.
  2. V Statutu družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se v členu 6.4. spremeni prvi stavek tako, da se glasi: Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na spletnih straneh AJPES, na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. »

Za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.077 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala. Ker je bil nasprotni predlog sprejet, glasovanje o predlogu sprememb statuta, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, ni bilo potrebno.

Napovedane izpodbojne tožbe
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.
UPRAVA DRUŽBE