Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 22. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 22. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 27. 6. 2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 3 je bilo 3.261.239 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 94,75 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini: Vipa Holding d.d. 81,69 odstotkov (2.664.077 delnic) ter Žito d.d. 18,31 odstotkov (597.162 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejoNataša Bajc (predsednica) terBarbara Rožič inDominik Bajec (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.261.239 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2a. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in sklepanje o uporabi bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 znaša 482.190,81 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.664.077 glasov oz. 81,69 % na skupščini zastopanega kapitala.

Delničar Žito d.d. je dne 22. 6. 2012 k predlogu sklepa k točki 2a (delitev bilančnega dobička) podal nasprotni predlog, Ker je bil sprejet predlog uprave in nadzornega sveta, glasovanje o nasprotnem predlogu ni bilo potrebno. Pooblaščenec delničarja Žito d.d. je takoj po razglasitvi izida glasovanja napovedal vložitev izpodbojne tožbe.

2b. Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.261.239 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2c. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.261.239 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Imenovanje revizorja za leto 2012
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.261.239 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Pri glasovanju o predlogu sklepa 2a je zastopnik delničarja Žito d.d. napovedal izpodbojno tožbo.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.

UPRAVA DRUŽBE