Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 21. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 21. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 28.12.2011 ob 09.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 3 je bilo 1.843.665 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  71,91 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini : Vipa Holding d.d. 99,59 odstotkov (1.836.077 delnic)  ter Vipa d.d.. 0,41 odstotkov (7.588 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 1.843.665 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2. Spremembe statuta družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Predlog sklepa:
Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe Mlinotest d.d..

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Vipa Holding d.d. podal nasprotni predlog, ki se je od predloga uprave in nadzornega sveta razlikoval v delu, ki se nanaša na zmanjšanje članov nadzornega sveta. Predsednik skupščine je dal najprej na glasovanje nasprotni predlog.
Nasprotni predlog  je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 1.843.665 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala. Ker je bil nasprotni predlog sprejet, glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni bilo potrebno.

3. Odpoklic člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:
Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče člana nadzornega sveta Andraža Gruma.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Vipa Holding d.d. glede na vsebino sprejetih sprememb statuta iz točke 5.41 in 5.2 podal nasprotni predlog, o katerem je skupščina odločala najprej.

Nasprotni predlog je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa:« Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče člana nazornega sveta Andraža Gruma in Andreja Valantinčiča. »je glasovalo 1.843.665 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala. Ker je bil nasprotni predlog sprejet, glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni bilo potrebno.

Napovedane izpodbojne tožbe
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Mlinotest d.d.
UPRAVA DRUŽBE