Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 20. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 20. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 16.06.2011 ob 13.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 4 je bilo 2.260.104 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 94,84 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini : Vipa Holding d.d. 73,24 odstotkov (1.655.354 delnic) , Žito d.d. 26,42 odstotkov (597.162 delnic) ter Vipa d.d.. 0,34 odstotkov (7.588 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.260.104 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2a. Seznanitev z letnim poročilom in sklepanje o delitvi bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 939.917,00 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 1.662.942 glasov oz. 73,58 % na skupščini zastopanega kapitala.
Pri tej točki dnevnega reda je pooblaščenec delničarja Žito d.d. podal nasprotni predlog, Ker je bil sprejet predlog uprave in nadzornega sveta, glasovanje o nasprotnem predlogu ni bilo potrebno. Pooblaščenec delničarja Žito d.d. je takoj po razglasitvi izida glasovanja napovedal vložitev izpodbojne tožbe.

2b. Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2010.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.260.104 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

2c. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2010.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.260.104 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

3a. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči dne 21.6.2011 imenuje Boruta Kuhariča.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.260.104 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

3b. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči dne 21.6.2011 imenuje Silvana Peršoljo.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.260.104 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.260.104 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe
Pri glasovanju o predlogu sklepa 2a je zastopnik delničarja Žito d.d. napovedal izpodbojno tožbo.