Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 19. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 19. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 22.06.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 5 je bilo 2.252.516 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 94,52 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini, je : Vipa Holding d.d. 73,49 odstotka (1.655.354 delnic) ter Žito d.d. 26,51 odstotka (597.162 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:

 • Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

2a. Seznanitev z letnim poročilom in sklepanje o delitev bilančnega dobička
Predlog sklepa:

 • Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 znaša 646.405,11 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.
  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 1.655.354 glasov oz. 73,49 % na skupščini zastopanega kapitala.

Pri tej točki dnevnega reda je pooblaščenec delničarja Žito d.d. podal nasprotni predlog, da se del bilančnega dobička v znesku 398.794,36 EUR razdeli delničarjem, preostali del bilančnega dobička pa se uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička . Ker je bil sprejet predlog uprave in nadzornega sveta, glasovanje o nasprotnem predlogu ni bilo potrebno.

2b. Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa:

 • Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2009.
  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

2c. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu
Predlog sklepa:

 • Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2009.
  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010
Predlog sklepa:

 • Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4a. Spremembe Statuta družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d..
Predlog sklepa:

 • Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane s povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4b. Predlog sklepa:

 • Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4c. Predlog sklepa:

 • Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z mandatom uprave in nadzornega sveta družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4č. Predlog sklepa:

 • Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z udeležbo delavcev pri dobičku družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4d. Predlog sklepa:

 • Sprejme se predlagane redakcijske spremembe statuta kakor jih je z nasprotnim predlogom predlagal delničar Vipa d.d..

Obrazložitev: Pri predlogu redakcijskih sprememb je delničar Vipa Holding d.d. podal nasprotni predlog tako, da je predlagal, da se hkrati uskladijo šifre in opisi dejavnosti družbe s sedaj veljavno uredbo o klasifikaciji dejavnosti.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

5. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku
Predlog sklepa:

 • Upravi družbe se podeljuje pooblastilo za sklenitev pogodbe z reprezentativnimi sindikati v družbi o udeležbi delavcev pri dobičku družbe. Uprava mora pred sklenitvijo te pogodbe pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.252.516 glasov oz . 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe:
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.