Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 18. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi dolocil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava
družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 18. skupšcinidružbe Mlinotest Živilska industrija
d.d., Ajdovšcina, ki je potekala dne 18.06.2009 ob 14.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d.,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovšcina.

Skupno število na skupšcini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od
tocke1 do tocke 4 je bilo 1.656.670 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupšcini prisotnih oziroma zastopanih delnicarjev je znašal
69,52 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delnicarjev, prisotnih na skupšcini, je : Vipa Holding d.d. 69,46
odstotka (1.655.354 delnic) ter Vipa d.d. Nova Gorica 0,06 odstotka (1.316 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupšcine, ugotovitev sklepcnosti in izvolitev organov skupšcine.

Predlog sklepa:

 • Za predsednika skupšcine se imenuje Blaž Pracek. V triclansko komisijo za
  ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Nataša Bajc
  (predsednica) ter Barbara Rožic in Dominik Bajec (clana). Za sestavo notarskega
  zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na
skupšcini zastopanega kapitala.

2a. Seznanitev z letnim porocilom in sklepanje o delitev bilancnega dobicka

Predlog sklepa:

 • Bilancni dobicek poslovnega leta 2008 znaša 476.553,61 EUR in se v celoti uporabi
  oziroma odvede v druge rezerve iz dobicka.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na
skupšcini zastopanega kapitala.

2b. Podelitev razrešnice upravi

Predlog sklepa:

 • Upravi družbe se podeljuje razrešnica.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na
skupšcini zastopanega kapitala.

2c. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

 • Nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na
skupšcini zastopanega kapitala.

3. Dolocitev sejnine za clane nadzornega sveta

Predlog sklepa:

 • Za udeležbo na sejah nadzornega sveta se doloci sejnina v višini 400 EUR neto za
  predsedujocega seji nadzornega sveta in po 250 EUR neto za ostale clane nadzornega
  sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na
skupšcini zastopanega kapitala.

4. Imenovanje revizorske družbe za leto 2009

Predlog sklepa:

 • Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za
  revidiranje, d.o.o..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na
skupšcini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.