Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 17. skupščine

Obvestilo za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 17. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 23.6.2008 ob 12.00 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 4 je bilo 2.254.294 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 94,60 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Delež glasovalnih pravic največjih treh delničarjev, prisotnih na skupščini, je : Vipa d.d. Nova Gorica 44,22 odstotka (1.053.685 delnic), Vipa Holding d.d. 25,16 odstotka (599.511 delnic) in Žito d.d. 25,06 odstotka (597.162 delnic).

Sprejeti sklep:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

 • Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenujejo Bajc Nataša (predsednica) ter Barbara Rožič in Janez Ferjančič (člana).
 • Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

2a. Seznanitev z letnim poročilom in sklepanje o delitev bilančnega dobička

Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 znaša 326.662,11 EUR in se uporabi :

 • v višini 95.321,80 EUR za izplačilo dividend delničarjem po stanju v KDD na dan 26.6.2008. Izplačilo dividend, ki znaša 0,04 EUR bruto na delnico, se opravi v devetdesetih dneh po skupščini.
 • v višini 231.340,31 EUR za druge rezerve iz dobička.
  Za predlog je glasovalo 1.657.132 glasov, kar predstavlja 73,51% na skupščini zastopanega kapital

2b. Podelitev razrešnice upravi

Predlog sklepa:

 • Upravi družbe se podeljuje razrešnica.
 • Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

2c. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

 • Nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

 • Za člana Nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 14.7.2008, izvoli dr. Andraža Gruma in Andreja Valentinčiča.

Za predlog je glasovalo 1.657.132 glasov, kar predstavlja 73,51% na skupščini zastopanega kapitala.
Pri tej točki dnevnega reda je pooblaščenec delničarja Žito d.d. podal in obrazložil nasprotni volilni predlog. Nasprotni predlog je bil zavrnjen z 1.657.132 glasovi, kar predstavlja 73,51% na skupščini zastopanega kapitala.

4. Imenovanje revizorske družbe za leto 2008

Predlog sklepa:

 • Za revizorja družbe za leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.