Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 16. skupščine

Na 16. skupščini delničarjev MLINOTEST, Živilska industrija d.d. Ajdovščina dne 20.08.2007 so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenuje Barbara Slokar (predsednica) ter Marija Jelinčič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Zavrnjen predlog sklepa: 

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. 

Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe Mlinotest d.d. v zadnjih petih letih, tj. v letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2006, se imenuje družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ki naj preveri zakonitost, učinkovitost, smotrnost ter rezultate vodenja posameznih poslov družbe Mlinotest d.d. v teh letih, in sicer:

  • prodaje osnovnih sredstev,
  • določitev transfernih cen družbe s hčerinskimi družbami v Slovenji in v tujini,
  • poslovanje hčerinskih družb na Hrvaškem,
  • v kolikšni meri je družba izkazovala dobiček iz rednega poslovanja in v kolikšni meri iz odprodaje osnovnih sredstev ,
  • posle v zvezi z nabavo surovin za svoje proizvode,
  • stroškovni del poslovanja.

K točki 2 je bila napovedana izpodbojna tožba.