Iskalnik

Sklepi skupščine

Sklepi 15. skupščine

Na 15. skupščini delničarjev MLINOTEST, Živilska industrija d.d. Ajdovščina dne 20.06.2007 so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep k točki 1:

Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti, izvedbo glasovanja in volitve se imenuje Barbara Slokar (predsednica) ter Marija Jelinčič in Janez Ferjančič (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k točki 2:

Sklep 2a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 znaša 104.214.859,82 SIT, kar znaša 434.880,90 EUR in se uporabi:

  • v višini 238.304,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem po stanju v KDD na dan 22.6.2007. Izplačilo dividend, ki znaša 0,10 EUR (deset centov) bruto na delnico, se opravi v devetdesetih dneh po skupščini;
  • v višini 29.210,48 EUR za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta. Dosedanji predsednik nadzornega sveta prejme nagrado v višini 8.345,85 EUR, preostali del nagrade pa se razdeli članom nadzornega sveta sorazmerno trajanju njihovega mandata v letu 2006;
  • v višini 167.365,92 EUR za druge rezerve iz dobička.

Sklepa 2b) in 2c) Za leto 2006 se podelijo razrešnice predsedniku uprave Davidu Nabergoju, članoma uprave Emilu Kalinu in Milošu Šinigoju ter članom nadzornega sveta Mateju Golobu Matzeletu, Miroslavu Golubiču, Jožefu Lebanu, Lucijanu Čermelju, Sebastijanu Kalinu, Branku Fučki, Bojani Plešnar in Miranu Stoparju.

Sklep k točki 3:
Za člana Nadzornega sveta družbe se z dnem 21.06.2007 za mandatno dobo štirih let izvoli Boruta Kuhariča in Jožeta Kralja.

Sklep k točki 4:
Za revizorja družbe za leto 2007 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Na skupščini so bila napovedana izpodbijanja sklepov 2.a in 3 ter nekaterih sklepov pod točko 2b in 2c.