Zapri Menu

Skladnost s kodeksom

MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja Izjavo o skladnosti s kodeksom.

Uprava delniške družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. je 29. septembra 2004 prvič objavila Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. V njej je po načelu »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje« navedla, katere določbe Kodeksa je do dneva objave izjave spoštovala.

Poročilo o spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb v obdobju 1. januar 2015 do 31. december 2015

Družba Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, delničarje in javnost obvešča, da je v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks) z dne 8. decembra 2009, z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

Družba Mlinotest d.d. določbe tč. 2 Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar še nima oblikovanega enotnega dokumenta s priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh. Doslej nadzorni svet ni pristopil k pripravi dokumenta Politika upravljanja družbe, se pa pričakuje, da bo proces za oblikovanje tega akta sprožen v tem letu.

Člani nadzornega sveta do sedaj niso podpisovali posebne izjaveiz določbe tč. 8 Kodeksa. Posledično se tudi ne izvaja določba tč. 17.2. Kodeksa. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.

Določbe tč. 8.10 in 16.1 se ne izvajajo dosledno. Nadzorni svet doslej ni konkretno opredelil in spremljal meril za variabilna plačila upravi. Ti določili se bosta pričeli izvajati v primeru tovrstne odločitve nadzornega sveta.

Določba tč. 8.12 se izvaja v obsegu zakonsko predpisane vsebine, ostalih vsebin pa do sedaj nadzorni svet ni vključeval v poročilo.

Določbe v sklopu točke tč. 9. Kodeksa glede letnega ovrednotenja dela nadzornega sveta zaenkrat še niso upoštevane in se bodo uporabljale v kolikor bo nadzorni svet sprejel odločitev s katero bo zaobjel tudi ta del aktivnosti.

Določba tč. 12.2. Kodeksa glede višine plačil za člane komisije ni upoštevana, vendar so odstopanja od priporočene višine minimalna, poleg tega pa ima nadzorni svet oblikovano samo tričlansko revizijsko komisijo.

Določba tč. 13.1. Kodeksa glede oblikovanja kadrovske komisije in komisije za imenovanja ni bila upoštevana. To določilo se bo izvajalo, v kolikor bo takšno odločitev sprejel nadzorni svet.

Določbe tč. 20.2. Kodeksa družba Mlinotest d.d. vsebinsko sicer izvaja, nima pa sprejetega pravilnika o strategiji komuniciranja. Formalen sprejem pravilnika iz tega področja bo urejen, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Določba tč. 21.2. Kodeksa glede objave kontaktne osebe za odnose z vlagatelji na spletni strani ni upoštevana. Vsa relevantna vprašanja se preko telefonske centrale ali splošnega 'info' elektronskega naslova kanalizirajo k kompetentnim osebam v podjetju, ki podajo ustrezne odgovore.

Določba tč. 21.3. Kodeksa glede izdelave letnega poročila v tujem jeziku ni upoštevana. Glede na poslovno okolje v katerem družba posluje in pretežni nabor poslovnih partnerjev je bilo za sedaj ocenjeno, da objava letnega poročila v tujem jeziku ni nujno potrebna. Ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to smotrno, se bo pričela tudi ta določba izvajati.

Določba tč. 22.5. Kodeksazaenkrat še niupoštevana.

Družba Mlinotest d.d. razkriva zakonsko predpisane vsebine iz določbe tč. 22.7 Kodeksa, preostalih vsebin pa ne razkriva, saj dejansko te dodatne vsebine v konkretnem primeru doslej tudi niso obstajale.

Družba Mlinotest d.d. se bo priporočilom Kodeksa trudila slediti tudi v prihodnje.

David Nabergoj l.r.

predsednik uprave

Ivan Vodopivec l.r.

predsednik nadzornega sveta

Open menu Open search

Zapri Menu