Zapri Menu

Zgodovina

1996–2017

2016
Mlino d.o.o. je na borzi kupil večinski paket delnic družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, imetnice 48,01 odstotka Mlinotestovih delnic.

2015
Mlino je skupaj z Občino Ajdovščina kupil prvi paket – skupno 29 odstotkov delnic Mlinotesta.

2014
49 zaposlenih je ustanovilo družbo Mlino d.o.o. z namenom, da se poteguje za pridobivanje delnic Mlinotesta. Družba je bila ustanovljena na pobudo Občine Ajdovščina, ki se je prav tako zavezala, da bo svoja sredstva vložila v lastništvo Mlinotesta.

2012

 • Izvedena je bila dokapitalizacija: vplačanih in vpisanih je bilo 878.001 novih delnic, osnovni    kapital se je povečal za 3.663.833 evrov, kapitalske rezerve za 3.535.775 evrov.
 • Za potrebe športnikov in bolj zahtevnih potrošnikov smo dali na trg testenine Divita, in sicer suhe testenine, sveže polnjene testenine in cmoke.

2011
Izvedena je bila dokapitalizacija: vplačanih in vpisanih je bilo 180.723 delnic, osnovni kapital se je povečal za 754.144 evrov, kapitalske rezerve pa za 745.857 evrov.

2010

 • Ustanovili smo družbo Mlinotest – S d.o.o. Ruma in začeli proizvodnjo svežih testenin v Srbiji.
 • Potrošnikom smo v tehnologiji hladne verige prvič ponudili cmoke z različnimi polnili.

2009
Mlinotest d.d. in Pekarna Peks iz Škofje Loke sta prvič uspešno opravila certificiranje po 5. izdaji standarda IFS (International Food Standard) za presojanje dobaviteljev živil določenim  mednarodnim trgovskim verigam. Od takrat ga uspešno obnavljamo vsako leto, širimo ga tudi na druge obrate in nove skupine izdelkov.

2008

 • Mlinotest d.d. je kupil družbo Finholding d.o.o.
 • Skupini Mlinotest smo pridružili družbo Pecivo d.d. Nova Gorica.
 • Začetek intenzivnega širjenja lastne maloprodajne mreže.

2007
Zaključen je bil prevzem s strani Vipe d.d., ki je postala največji lastnik podjetja; za Mlinotest sta se neuspešno borila Žito d.d. in Pekarna Blatnik d.o.o.

2006
Odvijajo se prevzemne bitke za nakup Mlinotesta.

2004

 • Februarja 2004 je požar uničil prenovljen pekarski objekt v Ajdovščini, proizvodnjo smo    začasno preselili v druge pekarne skupine Mlinotest.
 • Pripojitev družb Pekarne Mlinotest d.o.o. in Mlinotest Peks d.o.o.

2003

 • Mlinotest d.d. je odprodal Mešalnico močnih krmil.
 • Zaključili smo prevzem družbe Žitoproizvod d.d. Karlovac.
 • V skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil smo pridobili certifikat ekološke predelave (BIO špageti 45, BIO peresniki 39, BIO vretena 35, BIO ozki rezanci). Vsa leta od takrat razširjamo seznam izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, predpisane za ekološko predelavo.  

2001

 • Pripojitev pekarskih hčerinskih podjetij iz Sežane, Ilirske Bistrice, Tolmina in Idrije.
 • Zaključili smo stečajni postopek družbe M Hotel Planika d.o.o.
 • Mlinotest Kruh Koper d.o.o. je postal del skupine Mlinotest.

2000

 • Preoblikovanje družbe Peks, pekarna in slaščičarna, Škofja Loka, d.d. v Mlinotest Peks d.o.o.
 • Razširili in prenovili smo prostore Tortelinke in vzpostavili sistem HACCP.
 • Izvedena je bila dokapitalizacija v višini 450.000 novoizdanih delnic, osnovni kapital se je povečal za 23 odstotkov.
 • Na Ljubljanski borzi se je začelo trgovati z delnicami družbe Mlinotest d.d. v okviru borzne kotacije A.
 • Družba Mlinotest d.d. je delničarjem prvič izplačala dividende.
 • Prenos dejavnosti pekarstva na Pekarne Mlinotest d.o.o.
 • Na trg smo dali krompirjeve njoke in prvič uporabili nov način pakiranja v banjico iz izvlečene folije.
 • Potrošnikom smo prvič ponudili sveže testenine – saketine; oblika je bila sicer že poznana, drzni pa so bili okusi: sladki nadev z orehi, saketini s krompirjem in zaseko, saketini s štirimi siri. 
 • Začeli smo s serijsko proizvodnjo sendvičev.

1999

 • Pripojitev družbe Mlinotest – Servis d.o.o.
 • Pridobili smo certifikat vodenja kakovosti ISO 9001, ki ga od takrat redno obnavljamo.

1998
V pekarni Kruh Koper smo uvedli tehnologijo polpečenih izdelkov (zaustavljena fermentacija), ki jo nenehno nadgrajujemo.

1997
V Vipavski dolini in na Postojnskem smo spodbudili setev pire, ki jo od takrat uporabljamo v proizvodnji različnih produktov.

1996

 • Ustanovitev družbe Mlinotest Trgovina Umag d.o.o.
 • Leto 1996 je bilo za Mlinotest kritično: projekt Primavera je v letih od 1993 do 1996 ustvaril za 4,2 mio evrov izgube, kar je potisnilo podjetje na rob stečaja.
 • Za nekaj mesecev je podjetje prevzel Edvard Abram.
 • Sredi leta je nadzorni svet imenoval novo upravo, predsednik uprave je postal David Nabergoj.

 

1983–1995 Osamosvojitev, sprememba sistema, prilagajanje novih razmeram

1995

 • Primavera ni dosegala zahtevanih prodajnih učinkov in je poslovala z izgubo, kar je posledično pomenilo tudi negativno poslovanje celotne skupine Mlinotest.
 • Lastniško preoblikovanje družbe iz delniške družbe z družbenim kapitalom v delniško družbo z znanimi lastniki v zasebni lasti.
 • Podjetje se je preimenovalo v MLINOTEST Živilska industrija d.d., skrajšano MLINOTEST d.d.

1994
Nadomeščanje 30-odstotnega izpada prodaje v bivših republikah.

1992
Vpis delniške družbe Živilska industrija Mlinotest d.d., Ajdovščina v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici.

1988
Podjetje je dobilo novo ime: Živilska industrija »Mlinotest« n.sol.o., Ajdovščina.

1989
Že leta 1989 je prišlo do spremembe pravnega imena podjetja: Živilska industrija »Mlinotest« Ajdovščina p.o. Ajdovščina, skrajšano: MLINOTEST p.o. Ajdovščina.

 1971–1982
Tehnološki razvoj in organizacijsko prilagajanje

1980

 • V Tolminu je začela obratovati nova pekarna.
 • V začetku leta je prevzel vodenje podjetja Artur Štrukelj. Podjetje je vodil v času velikih  ekonomskih in političnih sprememb v prejšnji in novi državi do marca 1996.

1977
Vključitev podjetja v sestavljeno organizacijo združenega dela Fructa, ki so jo sestavljali podjetja Fructal, Mlinotest, MIP, Kmetijski kombinat Vipava, KZ Brda, Primorje Gorica, Primorje Eksport in Šampionka. Namen takšne organiziranosti je bilo zagotavljanje maksimalne učinkovitosti severnoprimorskih kmetijcev, živilcev in trgovcev.

1976
Z nakupom prvega računalnika Facom je Mlinotest stopil na pot sodobnega poslovanja in sistemske računalniške obdelave podatkov.

1974
Začetek poskusne proizvodnje na liniji za kratke testenine, redna proizvodnja v novi tovarni testenin je stekla v začetku leta 1975.

1972

 • Razvili smo tehnologijo proizvodnje panetonov. Proizvodnja se je odvijala najprej v Kopru, nato v Tolminu.
 • Nakup in vgraditev avtomatskega pakirnega stroja znamke Aucoutourie francoske izdelave v vafljarni v Umagu.

1974
Novo ime podjetja je bilo Proizvodno trgovski kombinat »Mlinotest« n.sol.o. Ajdovščina, skrajšano: DO »MLINOTEST« Ajdovščina.

 

1961–1971 Leta gradenj in organizacijskih sprememb pa tudi razvoja in novih izdelkov

1971
Začetek proizvodnje v novi pekarni v Ajdovščini na centralni lokaciji Mlinotesta.

1970
Priključitev gostinskega podjetja Hotel Planika.

1969
Pekarna Tolmin je postala obrat Proizvodno trgovskega kombinata Mlinotest.

1968

 • Dokončanje celičnega silosa za žito ob železnici v Ajdovščini.
 • Vključitev ajdovskega trgovskega podjetja Hubeljje terjala spremembo imena podjetja v  Proizvodno trgovski kombinat Mlinotest.
 • Pekarna v Bovcu je bila priključena Mlinotestu. Pekarna je bila sicer zgrajena že leta 1936 in je bila ob priključitvi v slabem stanju, delovni pogoji so bili zelo težki.
 • Obratovati je začela nova pekarna v Bertokih nad Koprom.

1967
Priključitev idrijske pekarne in začetek gradnje nove pekarne, v kateri je stekla proizvodnja v letu 1968.

1966
Priključitev obrata za proizvodnjo vafljev, ki je bil pred tem del podjetja Sloboda iz Osijeka.

1965
Priključitev podjetja Istranka iz Umaga.

1964

 • Pripojitev Pekarne Piran in Pekarne Kruh Koper.
 • Preimenovanje podjetja v Kombinat za predelavo in promet žitaric »Mlinotest« Ajdovščina.

1963

 • Pekarna Ajdovščina je postala sestavni del podjetja Mlinotest.
 • Priključitev Pekarne Ilirska Bistrica.
 • Priključitev Pekarne Izola, ki je kot pekarna delovala do prenosa proizvodnje v novozgrajeno pekarno v Bertokih leta 1968.
 • Priključitev Pekarne Postojna.
 • Priključitev Pekarne Sežana in takojšen začetek prenove.
 • Direktor podjetja je postal Herman Vodopivec, vendar je ostal na funkciji le nekaj mesecev.
 • Ob koncu leta je postal direktor Stane Bajuk, ki je vodil podjetje do konca leta 1979.

 

1949–1961 Obnova mlina in vzpostavitev podjetja

1951

 • Prva temeljita obnova mlina v Ajdovščini po letu 1905.
 • Podjetje je dobilo leta 1951 novo ime – Republiško mlinsko podjetje Ajdovščina.
 • Leta 1951 je vodenje podjetja prevzel Rado Stegu; podjetje je vodil dobrega pol leta, njegova naloga pa je bila predvsem izvedba remonta in povečanje kapacitete mlina.

1952

 • Direktor podjetja je postal Slavko Benevol, ki pa je podjetje vodil samo dobre tri mesece.
 • Sredi leta je postal direktor Janez Grmek, ki je ostal na položaju do konca leta 1952.
 • Konec leta 1952 je podjetje prevzel Jože Glavan, ki ga je vodil do konca leta 1958.

 

1955 Preimenovanje podjetja v Mlinsko podjetje Ajdovščina.

1958 

 • Ponovno preimenovanje podjetja v Trgovsko in proizvodno podjetje »Mlinotest« Ajdovščina.
 • V novem prizidku starega mlina sredi Ajdovščine je stekla proizvodnja testenin.
 • Vodenje podjetja je prevzel Dušan Rudež in je podjetje vodil do sredine leta 1961.

1961
Direktor podjetja je postal Miro Brecelj in ga vodil do sredine leta 1963, ko je bil izvoljen za predsednika Občinske skupščine Občine Ajdovščina.

 


1926–1949 Mlin pred in po 2. svetovni vojni

1926
Lastnica Valjčnega mlina  Ajdovščina je postala družba Valjčni mlin v Ajdovščini, družba z omejeno zavezo d.z.o.z.

1932
Alojz Kompare je postal najemnik mlina, mlevsko in trgovsko dejavnost je izvajal vse do leta 1948, torej do nacionalizacije družbe, ko ga je takratna oblast imenovala na položaj upravnika. Kompare je vodil mlin do upokojitve konec leta 1951.

1934
Lastništvo Valjčnega mlina Ajdovščina je prevzela Posojilnica Ajdovščina.

1938
Ime mlina je ostal Valjčni mlin Ajdovščina, lastništvo pa je prevzela Zadružna družba Ajdovščina.

1939
Leta 1939 je podjetje prevzel Valjčni mlin Ajdovščina M.A.S.A. (Mlin Ajdovščina, anonimna družba), ki je ostal lastnik do leta 1948.

1948

 • V Uradnem listu LRS je izšel ukaz, ki je Valjčni mlin Ajdovščina proglasil za podjetje, pomembno za zvezno in republiško gospodarstvo. Tri tedne kasneje je vlada LRS izročila mlin v pristojnost Okrajnemu ljudskemu odboru Gorica.
 • Novembra 1948 je Okrajni ljudski odbor uradno ustanovil Okrajni mlin Ajdovščina, samo nekaj dni kasneje pa je bilo podjetje registrirano in je pridobilo status pravne osebe.
 • Da bi zaključili postopek nacionalizacije, je Okrožno sodišče v Postojni predlagalo izplačilo odškodnine zadnjemu zasebnemu lastniku Leonu Lokarju, in sicer v obliki obveznic.
 • Proti koncu leta 1948 je mlin dobil ime Okrajni mlin Ajdovščina, valjčni mlin Ajdovščina.

 

1915–1925 1. svetovna vojna in čas po njej

1915
Umrl je graditelj in prvi lastnik mlina Wenzel Jochmann.

1918
Hilde Hirt je postala edina lastnica mlina.

1925
Valjčni mlin W. Jochmanna iz Ajdovščine je na Eksposizione internacionale arte, industria e lavoro v Milanu dobil zlato medaljo za prvovrstno mletje vsakršnega žita.

1926
Družba Molino a cilindri Aidussina, Valjčni mlin Ajdovščina, katere solastnica je bila tudi Hilde Hirt, je ob koncu leta prevzela podjetje v upravljanje.

 1904–1914
 Andreas Jochmann je prevzel očetov mlin

1903
Andreas Jochmann je postal lastnik mlina in upravitelj podjetja ter takoj začel s prenovo in vlaganji. Podjetje je upravljal do svoje smrti, ki je sovpadala z začetkom 1. svetovne vojne.

 1867–1903
Mlin Wenzla Jochmanna

1892
Wenzel Jochmann je pričel z gradnjo stanovanjske vile, poznane kot Jochmannova, kasneje Rizzattijeva vila. Gradnjo je zaključil sin in naslednik Andreas Jochmann.

1867
Ustanovitev podjetja Valjčni mlin Wenzel Jochmann Ajdovščina. Wenzel Jochmann je bil lastnik in upravitelj podjetja do leta 1903, ko ga je prevzel njegov sin Andreas Jochmann.

Podrobno o zgodovini Mlinotesta

Open menu Open search

Zapri Menu