Zapri Menu

Zavezani kakovosti

Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015

Certifikat iso 9001Delniška družba Mlinotest se je s politiko kakovosti zavezala, da bo uresničevala želje in pričakovanja ter zadovoljevala zahteve in potrebe kupcev po kakovostnih in varnih živilih v skladu z veljavno zakonodajo, domačimi in mednarodnimi standardi.

Poslovni procesi so vodeni skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, za kar nam je bil znova podeljen certifikat za obdobje treh let. Sistem vodenja kakovosti je dokumentiran v Poslovniku kakovosti, krovnem dokumentu sistema vodenja, obvladovanja procesov in njihovih medsebojnih povezav ter vplivov. Vključuje politiko kakovosti, vse stopnje poslovnih procesov - od nabave do odpošiljanja izdelkov, skupaj z razvojem novih – in sklicevanje na cilje kakovosti.

Notranji nadzor po načelih sistema HACCP

Da bi lahko uresničili politiko varnosti živil, zagotovili varne in ustrezne proizvodne ter spremljajoče postopke, smo v družbi Mlinotest uvedli sistem HACCP oz. notranji nadzorpo zahtevah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), evropskih uredb o varnosti hrane in higieni živil ter po mednarodnih priporočilih Komisije Codex Alimentarius. Že leta 2000 je bil vzpostavljen v obratu za proizvodnjo testenin, pozneje smo ga nadgrajevali in stopenjsko uvajali v ostale proizvodne obrate.

HACCP je sistem, ki zagotavlja varnost živil, sajomogoča obvladovanje morebitnih škodljivih dejavnikov, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi. Temelji na analizi možnih tveganj (Hazard Analysis) in obvladovanju kritičnih točk proizvodnje (Critical Control Point), čemur je treba prilagoditi tudi infrastrukturo in proizvodno opremo.

Za vsak proizvodni proces je izdelana študija, v kateri so prepoznana morebitna tveganja, ocenjena je njihova tehtnost, določene so kontrolne in kritične kontrolne točke, nadzor nad njimi in ukrepi za njihovo obvladovanje, temu ustrezen sistem dokumentacije in zapisov. Pripravljen in redno preizkušan je postopek umika ali odpoklica živila, ki bi zaradi utemeljenega suma ali ugotovljene zdravstvene neustreznosti lahko bil nevaren za zdravje potrošnikov.

Notranji nadzor poteka večstopenjsko - na ravni surovin, procesa in končnega izdelka. Surovine nabavljamo pri dobaviteljih, ki lahko dosegajo zahtevano varnost in kakovost, zanjo jamčijo z ustreznimi certifikati, ki jih skladno s predpisi tudi preverjamo. Za kontrolo končnih izdelkov poleg dveh lastnih laboratorijev, kemijskega in mikrobiološkega, skrbijo tudi neodvisne zunanje ustanove.

Ekološki izdelki

Eko certifikatTestenine Divita BIO so narejene izključno iz sestavin rastlinskega izvora. BIO testenine izpolnjujejo standarde ekološke pridelave in predelave ter kot take nosijo označbo "ekološki izdelek". Kmetijske pridelke oz. živila, ki jih tržimo v Sloveniji, morajo biti označena z enotno označbo "ekološki", in to šele potem, ko je bil pridelava in predelava kmetijskega pridelka oziroma živila preverjena in potrjena s strani akreditirane neodvisne organizacije, da je v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil ter z evropskimi uredbami.
Ekološka pridelava temelji na naravnem ravnovesju in kroženju snovi v naravi. Pšenica je pridelana brez uporabe kemijskih zaščitnih sredstev, rodovitnost tal ni uravnavana z umetnimi mineralnimi gnojili. Predelava poteka tako, da ni navzkrižnega mešanja s klasično pridelanimi surovinami. Pridelavo surovin in predelavo v izdelke, pa tudi pakiranje, skladiščenje in transport nadzira kontrolna organizacija, ki izda certifikat o skladnosti s predpisi.

Med testeninami Divita BIO boste našli tri izdelke: polnozrnate peresnike velike, polnozrnate ozke rezance in polnozrnate špagete. Poleg tega imajo vsi trije izdelki tudi znak varovalnega živila.

Priloga:

Open menu Open search

Zapri Menu