Zapri Menu

Vključenost v PRP ukrep

Smo prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

prp

Aktivnosti

TOVARNA SVEŽIH TESTENIN

Aktivnost je obsegala rekonstrukcijo prostora tovarne svežih testenin vključno z infastrukturo za oskrbo z energenti, nabavo nove proizvodne opreme in postavitvijo skladiščnega prostora.  Vzporedno se je  objekt  Tovarne svežih testenin energetsko saniral skladno z zahtevami URE. Investicija  je bila sofinancirana iz naslova pod ukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja .

Povzetek

Podjetje je na javnem razpisu kandidiralo za sredstva javnega razpisa.

Investicija  je zajemala več sklopov:

 • obnovo ( rekonstrukcijo)  obstoječega objekta v Tovarno svežih testenin, vključno z energetsko sanacijo,
 • novogradnjo trafo postaje,
 • nakup tehnološke opreme za proizvodnjo svežih testenin  in izdelkov iz krompirjevega testa,
 • zamenjavo oskrbe s komprimiranim zrakom in toplotne oskrbe v smislu  učinkovite rabe energije,
 • postavitev montažnega skladišča za surovine.

Naložba je z vidika zahtevanih investicijskih kriterijev za sofinaciranje  (IRR, NPV, PP) upravičena. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po novih zmogljivostih.

Rekonstrukcija  objekta bo zajemala vse potrebne posege za zagotovitev prostora za načrtovano tehnologijo.  Odstranjene bodo vse notranje pozidave, vključno z obstoječim tlakom ter vse inštalacije. Zasnova novega objekta se podreja zahtevani tehnologiji oziroma zaporednim operacijam, pripravi surovin izdelavi in skladiščenju izdelkov. V delu  nadstropju bodo urejene ločene moške in ženske garderobe, skupen prostor in pisarna.   Osrednji proizvodni  prostor  bo razdeljen na dva dela. V prvem je priprava testa  in izdelava svežih  testenin,  v  drugem pa  pakiranje. V nadaljevanju prostora  bo urejena  zamrzovalnica, hladilnica in ekspedit.

Na parceli št. 1462/1 bo zgrajena nova tipska trafo postaja. Objekt bo tiski armirano betonski. Trafo postaja bo  20/04kV 1000kWA – OLJNA. Elektro in strojne instalacije bodo povezale transformatorsko, toplotno  in kompresorsko postajo  s porabniki v rekonstruiranem objektu nove Tovarne svežih testenin.  V ta namen bo do sosednjega objekta kotlovnice  urejen mali mostovž za parovod. Mostovž bo samostojna konstrukcija na dveh jeklenih stebrih in paličnim nosilcem.V objektu bodo preurerejene  vodovodne  instalacije, kanalizacija, ogrevanje in prezračevanje. Do objekta bo iz obstoječe  energetske postaje (kotlovnica) speljan nov parovod.

Nakup nove  tehnološke opreme, ki bo postavljena v objektu Tovarne svežih testenin  obsega nakup posameznih strojev ter  njihovo povezavo v proizvodni liniji. Prva linija je namenjena proizvodnji svežih polnjenih  testenin (ravioli, kapeleti saketini,…), druga linija je namenjena proizvodnji izdelkov iz krompirevega testa (njoki, cmoki). Obe liniji sta samostojni, zaključeni tehnološki celoti. 

Kot projekt URE projekt bo izvedena   toplotna izolacija stavbe, tehnološka oprema CLEAN ROOM, varčna razsvetljava, rekuperacija toplote in menjava opreme za pripravo kompimiranega zraka.

Tehnološki proces v novem objektu potrebuje oskrbo z zrakom in toploto, dovedeno v obliki tople vode in pare.  Star kompresor za komprimiran zrak bo v okviru projekta zamenjan z novim, ki je varčen in energetsko učinkovit, zamenjana bo tudi instalacija.

Ob izhodu iz ekspedita bo urejena betonska ploščad za montažno skladišče – šotor.  Montažni šotor  bo namenjen skladiščenju embalaže. 

Glavne dejavnosti

V  obratu tovarne svežih testenin bomo proizvajali sveže polnjene testenine  in izdelke iz krompirjevega testa.  Proizvodni proces bo sodoben, relativno avtomatiziran in skladen z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju premium kvalitete in visokih standardov. Dosedanji proizvodni program bomo dopolnili, razširili in povečali proizvodno kapaciteto. 

Cilji

 • Posodobitev in avtomatizacija proizvodnje,
 • ohranitev obstoječih  delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela, možnost novega zaposlovanja,
 • zagotavljanje  premuim kvalitete izdelkov skladno z najvišjimi  standardi mednarodnih trgovskih združenj,
 • blaženje podnebnih sprememb zaradi  izvedenih URE ukrepov.

Naložba bo prispevala  tudi k več horizontalnim ciljem:

1. k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje iz dveh vidikov :

 • Rekonstrukcija objekta,  v katerem bo postavljena proizvodnja svežih testenin, je izvedena tako  da naložba v pripomore k učinkoviti rabi energije,  z zmanjšanjem toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjov objekt bo vgrajena oprema, ki izrazito pripomore k zmanjšani porabi energije.
 •  V sklopu investicije  bo uvedena varčna tehnologija  (clean room), vgrajena bo tudi varčna razsvetljava, zamenjan bo  sistem proizvodnje komprimiranega zraka in učinkovito urejena rekuperacija odpadne toplote.

2.k spodbujanju inovacij:  Tehnologija bo omogočala proizvodnjo izdelkov, ki jih v sedanjem arortimanu podjetje nima.

Pričakovani rezultati

 • Racionalnejša proizvodnja osnovnih izdelkov,
 • boljša ponudba premium izdelkov,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih,
 • zmanjšanje porabljene energije na enoto proizvoda in
 • zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Več informacij tudi na spletni strani EKSRP in PRP.

Open menu Open search

Zapri Menu