Zapri Menu

Družbena odgovornost

V Mlinotestu se spogledujemo z 200 letno tradicijo, hkrati pa skrbno načrtujemo prihodnost. Zavedamo se, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Mlinotest deluje, omogočajo kakovostno in lepše življenje.

Skrb za zaposlene

V Mlinotestu želimo zagotavljati prijazno, ustvarjalno in vzpodbudno delovno okolje ter možnosti za izobraževanje in osebno rast za vse zaposlene. Zavedamo, se da so zaposleni najpomembnejši člen, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost in rast našega podjetja.

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja. Enake možnosti za vse ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine so temelj našega delovanja.

Izobraževanje

V Mlinotestu skrbimo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Poleg ustaljenih oblik seminarjev in delavnic za strokovni kader, vedno večji poudarek dajemo tudi internemu oziroma notranjemu usposabljanju. Prav tako zaposlene spodbujamo za pridobivanje višje izobrazbe, tako da jim pomagamo materialno in jim omogočimo proste dneve za študij.

Nagrajevanje

Usmerjenost družbe k zadovoljstvu zaposlenih se odraža tudi skozi sistem nagrajevanja. Odprtost koncerna Mlinotest se izraža tudi pri vzpodbujanju in nagrajevanju inovativnosti posameznikov. V letu 2007 smo uvedli nagrajevanje inovativnosti zaposlenih. V letu 2010 smo uvedli podelitev nagrade za dolgoletno dobro delo in nagrade za izredni dosežek zaposlenih v koncernu Mlinotest.

 Varnost in zdravje pri delu

Posebno pozornost posveča Mlinotest tudi varnosti pri delu. Pomembna je stalna skrb za ergonomizacijo delovnih mest teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih za dosledno upoštevanje predpisov in delovnih navodil za zdravo in varno delo in ustrezno prerazporejanje delavcev, da ne bi prihajalo do trajnih telesnih okvar oziroma invalidnosti.

Skrb za športno rekreativno dejavnost zaposlenih

V Mlinotestu imamo za zaposlene na voljo bogato ponudbo rekreacije, organiziranih izletov po domovini in tujini, poskrbljeno je za našo preventivno zdravstveno varnost.

V skrbi za rekreativno udejstvovanje imamo organiziranih več programov:

  • skupinska vadba različnih vrst in intenzivnosti: odbojka, košarka, tenis.
  • organizacija smučarskih, kolesarskih in drugih izletov.
  • letna tekmovanja za izbor najbolj športnega sektorja v podjetju.
  • organizacija množičnih športno rekreativnih prireditev (kolesarska akcija, teniški turnirji).
  • delavske športne igre.

Varstvo okolja

V Mlinotestu se zavedamo skrbi za čisto in zdravo naravno okolje, v naše poslovne odločitve in naše izdelke smo vgradili načela trajnostnega razvoja.

Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja.
V Mlinotestu smo v letu 2010 v zavedanju za trajnostni razvoj zgradili ekološko kotlovnico na biomaso.
Nadomeščanje zemeljskega plina z lesno biomaso

Zavedanje za trajnostni razvoj in čisto okolje je postalo temeljno gibalo razvitega dela sveta. S kurjenjem fosilnih goriv v ozračje sproščamo ogljikov dioksid, ki je bil v zemeljski skorji trajno uskladiščen in je nastajal skozi milijone let med oblikovanjem planeta. S tem ogljikovim dioksidom rušimo naravno ravnotežje v našem ozračju. Evropska unija si prizadeva izpuste ogljikovega dioksida trajnostno znižati, zato spodbuja tehnologije, ki zmanjšujejo porabo fosilnih goriv.

Opuščanja fosilnih goriv in raba rastlinske biomase kot domačega in okolju prijaznega materiala ter vira energije ima številne pozitivne socialno-ekonomske in okoljske učinke. Lesna biomasa je CO2-nevtralno gorivo in ne prispeva k večanju količine toplogrednih plinov. Za reciklacijo v energijo so zlasti primerni lesni ostanki po sečnji, ki v primeru odlaganja v gozdu skozi čas samodejno razpadli v ogljikov dioksid. V primeru uporabe teh ostankov v biomasnih kotlih se energija, ki bi se sprostila ob počasnem trohnenju koristno uporabi za proizvodnjo energije.

Globalna prizadevanja širše skupnosti smo v našem podjetju sprejeli kot izziv in vodilo za načrtovanje energetske oskrbe. Mlinotestova ekološka energetska  rešitev temelji na kotlu na biomaso, ki je vzporedno vezan na obstoječo energetsko infrastrukturo. Sistem omogoča privarčevanje 11.000 ton ogljikovega dioksida na leto, v primerjavi z ogrevanjem na zemeljski plin. Ekološko zelo pomembna  je tudi naprava za filtracijo izpustov, sistem je zaradi filtrov dima ekološko brezhiben in skladen z strogimi pogoji Evropske zakonodaje. 

Proizvodnja ekoloških izdelkov

Sodoben človek je nagnjen k izbiranju, preskušanju in spremembam v prehrani, hkrati je pa previden, nezaupljiv in konservativen, saj se v zadnjem desetletju afere povezane s hrano kar vrstijo. Pojavlja se paradoks napetosti med željo po preskušanju novega in strahu pred tem. Človek se mora pri prehranjevanju nenehno odločati med znanim in neznanim, enoličnostjo in spremembami, varnostjo in nevarnostjo.

Odziv na probleme, ki jih imamo s prepoznavanjem hrane, vse večje povpraševanje po naravnih izdelkih, so vsekakor tudi ekološki oziroma biološki izdelki.

V Mlinotestu našim porabnikom že dolga leta želimo s kakovostno in zdravo hrano zagotavljati izpolnitev njihovih potreb, želja in pričakovanj. Razvili smo program »ekoloških« izdelkov, ki so pripravljeni iz ekološko pridelanih surovin in izpolnjujejo zahteve evropske uredbe (EEC) 834/2007 in našega  Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Po certifikaciji proizvodnje je bila prvotno za izvozna tržišča razvita široka skupina ekoloških pekarskih izdelkov, pic, slaščic, peciv in bioloških krompirjevih izdelkov, testenin in mok.

Objekti in oprema so koncipirani  tako, da  izpolnjujejo zahteve Evropskih standardov. Izdelava izdelkov poteka tako, da ne pride do navzkrižnega mešanja s klasično pridelanimi surovinami. Celotno proizvodnjo permanentno nadzira kontrolna organizacija, ki izdaja certifikate skladnosti s predpisi. Vsi izdelki morajo biti označeni z izrazom »Ekološki izdelek«, na embalaži mora biti navedena certifikacijska ustanova, ki vrši nadzor proizvodnje.

Ekološki izdelek je pripravljen iz ekološko pridelanih surovin in izpolnjuje zahteve evropske uredbe. Ekološka pridelava temelji na naravnem ravnovesju in kroženju snovi v naravi. Pšenica je pridelana brez uporabe kemijskih zaščitnih sredstev, seme ne sme biti gensko modificirano, rodovitnost tal ni uravnavana z umetnimi mineralnimi gnojili. Enako tudi velja za vse druge v izdelku uporabljene surovine. Predelava poteka tako, da ne pride do navzkrižnega mešanja s klasično pridelanimi surovinami. Pridelavo surovin in predelavo v izdelke, kakor tudi pakiranje, skladiščenje in transport nadzira neodvisna kontrolna organizacija, ki izda certifikat skladnosti s predpisi.

Sponzorstva in donacije

S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na izobraževalnem in humanitarnem področju, vlagamo v šport, znanost in kulturo. Večino sredstev za sponzorstvo in donacije namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti. Usmerjamo jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni, podpiramo pa tudi posamezne dejavnosti zunaj Slovenije. Prednost dajemo sodelovanju pri dolgoročnih projektih, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi.
V Mlinotestu izražamo s pomočjo podpore družbenega okolja trajni element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi, na drugi pa povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Eno vidnejših vlog v športnem udejstvovanju zavzema Mlinotest s pokroviteljstvom v ženskem rokometnem klubu v Ajdovščini.

Open menu Open search

Zapri Menu