Iskalnik

Vključenost v ukrep PRP

Smo prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Aktivnosti

1. TOVARNA SVEŽIH TESTENIN

Aktivnost je obsegala rekonstrukcijo prostora Tovarne svežih testenin, vključno z infrastrukturo za oskrbo z energenti, nabavo nove proizvodne opreme in s postavitvijo skladiščnega prostora. Vzporedno se je objekt Tovarne svežih testenin energetsko saniral skladno z zahtevami URE. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja.

Povzetek

Podjetje je na javnem razpisu kandidiralo za sredstva javnega razpisa.

Investicija je zajemala več sklopov:

 • obnovo (rekonstrukcijo) obstoječega objekta v Tovarno svežih testenin, vključno z energetsko sanacijo;
 • novogradnjo transformatorske postaje;
 • nakup tehnološke opreme za proizvodnjo svežih testenin in izdelkov iz krompirjevega testa;
 • zamenjavo oskrbe s komprimiranim zrakom in toplotne oskrbe v smislu učinkovite rabe energije;
 • postavitev montažnega skladišča za surovine.

Naložba je z vidika zahtevanih investicijskih kriterijev za sofinanciranje (IRR, NPV, PP) upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po novih zmogljivostih.

Rekonstrukcija objekta bo zajemala vse potrebne posege za zagotovitev prostora za načrtovano tehnologijo. Odstranjene bodo vse notranje pozidave, vključno z obstoječim tlakom, in vse inštalacije. Zasnova novega objekta se podreja zahtevani tehnologiji oziroma zaporednim operacijam, pripravi surovin, izdelavi in skladiščenju izdelkov. V delu nadstropja bodo urejene ločene moške in ženske garderobe, skupni prostor ter pisarna. Osrednji proizvodni prostor bo razdeljen na dva dela. V prvem je priprava testa in izdelava svežih testenin, v drugem pa pakiranje. V nadaljevanju prostora bodo urejeni zamrzovalnica, hladilnica in ekspedit.

Na parceli št. 1462/1 bo zgrajena nova tipska transformatorska postaja. Objekt bo tipski armiranobetonski. Transformatorska postaja bo 20/04 kV 1000 kWA – oljna. Elektro- in strojne inštalacije bodo povezale transformatorsko, toplotno in kompresorsko postajo s porabniki v rekonstruiranem objektu nove Tovarne svežih testenin. V ta namen bo do sosednjega objekta kotlovnice urejen mali mostovž za parovod. Mostovž bo samostojna konstrukcija na dveh jeklenih stebrih in s paličnim nosilcem. V objektu bodo preurejene vodovodne inštalacije, kanalizacija, ogrevanje in prezračevanje. Do objekta bo iz obstoječe energetske postaje (kotlovnica) speljan nov parovod.

Nakup nove tehnološke opreme, ki bo postavljena v objektu Tovarne svežih testenin, obsega nakup posameznih strojev in njihovo povezavo v proizvodni liniji. Prva linija je namenjena proizvodnji svežih polnjenih testenin (ravioli, kapeleti, saketini …), druga pa proizvodnji izdelkov iz krompirjevega testa (njoki, cmoki). Obe liniji sta samostojni in zaključeni tehnološki celoti.

Kot projekt URE bodo izvedene toplotna izolacija stavbe, tehnološka oprema clean room, varčna razsvetljava, rekuperacija toplote in menjava opreme za pripravo komprimiranega zraka.

Tehnološki proces v novem objektu potrebuje oskrbo z zrakom in s toploto, dovedeno v obliki tople vode in pare. Star kompresor za komprimiran zrak bo v okviru projekta zamenjan z novim, ki je varčen in energetsko učinkovit, zamenjana bo tudi inštalacija.

Ob izhodu iz ekspedita bo urejena betonska ploščad za montažno skladišče – šotor. Montažni šotor bo namenjen skladiščenju embalaže.

Glavne dejavnosti

V obratu Tovarne svežih testenin bomo proizvajali sveže polnjene testenine in izdelke iz krompirjevega testa. Proizvodni proces bo sodoben, deloma avtomatiziran in skladen z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju premium kakovosti in visokih standardov. Dosedanji proizvodni program bomo dopolnili in razširili, proizvodno kapaciteto pa povečali.

Cilji:
 • Posodobitev in avtomatizacija proizvodnje.
 • Ohranitev obstoječih delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter možnost novega zaposlovanja.
 • Zagotavljanje premuim kakovosti izdelkov skladno z najvišjimi standardi mednarodnih trgovskih združenj.
 • Blaženje podnebnih sprememb zaradi izvedenih ukrepov URE.
Naložba bo prispevala tudi k več horizontalnim ciljem:
 1. k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje z dveh vidikov:
  • rekonstrukcija objekta, v katerem bo postavljena proizvodnja svežih testenin, je izvedena tako, da naložba pripomore k učinkoviti rabi energije, z zmanjšanjem toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo v objekt bo vgrajena oprema, ki izrazito pripomore k zmanjšani porabi energije.
  • v sklopu investicije bo uvedena varčna tehnologija (clean room), vgrajena bo tudi varčna razsvetljava, zamenjan bo sistem proizvodnje komprimiranega zraka in učinkovito urejena rekuperacija odpadne toplote.
 2.  k spodbujanju inovacij:
  • tehnologija bo omogočala proizvodnjo izdelkov, ki jih v sedanjem asortimanu podjetje nima.
Pričakovani rezultati:
 • racionalnejša proizvodnja osnovnih izdelkov,
 • boljša ponudba izdelkov premium,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih,
 • zmanjšanje porabljene energije na enoto proizvoda,
 • zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Več informacij tudi na spletnih straneh EKSRP in PRP.

2. PAKIRNA LINIJA ZA MLEVSKE IZDELKE

Aktivnost je obsegala  nabavo pakirne linije za mlevske izdelke. Po predhodni prilagoditvi infrastrukture v prostoru z investicijsko vzdrževalnimi  deli  se je  z montažo nove pakirne linijo nadomestilo  dosedanjo zastarelo opremo. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja.

Povzetek

Predmet projekta je ureditev nove pakirne linije v I. nadstropju obstoječega objekta mlina.

Investicijsko vzdrževanje obsega odstranitev obstoječe opreme, odstranitev obstoječih predelnih sten z vrati, ureditev prostora za potrebe nove pakirne linije, priprava dostopa za vnos pakirne linije ter zvočna in požarna ureditev  prvega nadstropja mlina.

Nakup nove tehnološke opreme obsega nakup pakirne linije za  pakiranje mlevskih izdelkov.

Naložba je z vidika zahtevanih investicijskih kriterijev za sofinanciranje (IRR, NPV, PP) upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po višji produktivnosti.

Glavne dejavnosti

V obratu Mlin smo namestili opremo za pakiranje mlevskih izdelkov. Proizvodni proces je sodoben in skladen z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju  kakovosti in visokih higienskih standardov. Dosedanji proizvodni program smo dopolnili in razširili z novimi izdelki.

Cilji:
 • Posodobitev in avtomatizacija proizvodnje s povečanjem produktivnosti
 • Ohranitev obstoječih delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter možnost novega zaposlovanja.
 • Zagotavljanje premium kakovosti izdelkov skladno z najvišjimi standardi mednarodnih trgovskih združenj.

Naložba bo prispevala tudi k  horizontalnim ciljem:

 1.  k spodbujanju inovacij:
  • tehnologija bo omogočala proizvodnjo izdelkov, ki jih v sedanjem asortimanu podjetje nima.
 2. Proizvodnja ekoloških izdelkov
  • S pomočjo nabavljene opreme bomo proizvajali tudi ekološke izdelke
Pričakovani rezultati:
 • racionalnejša proizvodnja osnovnih izdelkov,
 • boljša ponudba izdelkov premium kvalitete,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih.

3. AVTOMATIZACIJA PAKIRANJA MOK

Aktivnost je obsegala prvo fazo avtomatizacije pakiranja mlevskih izdelkov. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 za pravne osebe, ki so velika podjetja.

Povzetek

Predmet projekta je ureditev notranjih transportov mlevskih izdelkov in nabava pakirne tehnike v  obstoječem objektu mlina.

Investicija v novo tehnološko opremo je obsegala nakup naprav za horizontalne in vertikalne transporte mlevskih izdelkov; zdrobov in mok do obstoječih in novih pakirnih strojev. Nabavljena je bila nova pakirna linija za pakiranje mok v predformirano papirnato vrečko, nameščena bo v pakirnici v prvem nadstropju Mlina.

Naložba je z vidika zahtevanih investicijskih kriterijev za sofinanciranje (IRR, NPV, PP) upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po višji produktivnosti.

Glavne dejavnosti

V obratu Mlin smo namestili opremo za avtomatizacijo pakiranja mok. Projekt je osnova za nadaljevanje posodabljanja pakiranja in skladiščenja mlevskih izdelkov. Nabavljena oprema je sodobna in skladna z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju kakovosti in visokih higienskih standardov. Dosedanji proizvodni program mok bomo na osnovi opreme dopolnili in razširili z novimi izdelki.

Cilji:

 • Posodobitev in avtomatizacija proizvodnje s povečanjem produktivnosti
 • Ohranitev obstoječih delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter možnost novega zaposlovanja.
 • Zagotavljanje premium kakovosti izdelkov skladno z najvišjimi standardi mednarodnih trgovskih združenj.

Naložba bo prispevala tudi k horizontalnim ciljem:

 1.  k spodbujanju inovacij:
  • tehnologija bo omogočala proizvodnjo izdelkov, ki jih v sedanjem asortimanu podjetje nima.
 2. Proizvodnja ekoloških izdelkov
  • s pomočjo nabavljene opreme bomo proizvajali tudi ekološke izdelke.

Pričakovani rezultati:

 • racionalnejša proizvodnja osnovnih izdelkov,
 • boljša ponudba izdelkov premium kvalitete,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih.

4. PALETIZACIJA MLEVSKIH IZDELKOV

Aktivnost je obsegala drugo fazo avtomatizacije pakiranja mlevskih izdelkov, to je formiranje palet s pomočjo robotov. Investicija je bila sofinancirana iz naslova 5. javnega razpisa podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

Povzetek

Predmet te investicije je avtomatska paletizacija pakiranih mok in mlevskih izdelkov, to je zlaganje pakiranih vrečk ali omotov moke na palete. Moke  iz objekta mlina iz dveh  obstoječih pakirnih linij (te so bile predmet predhodne investicije)  po  daljšem tekočem traku prispejo v prostor skladišča mok, kjer se  s pomočjo robotov izvrši paletizacija.  V okviru investicije smo nabavili zunanje in notranje transportne  trakove  za povezavo linije za pakiranje mlevskih izdelkov s skladiščem mlevskih izdelkov, paletizacijski sistem z dvema robotoma in dodatnimi napravami za avtomatsko paletizacijo vseh tipov paketov, ki ju polnita obstoječi  liniji. Sistem vključuje napravo  za ovijanje palet ter tiskanje in apliciranje etiket.  Za potrebe manipulacije s praznimi in polnimi paletami sta bila nabavljena električni paletni viličar in električni čelni viličar. Investicija  omogoča večjo fleksibilnost proizvodnje,  bistveno večjo produktivnost in manjšo porabo dela in energije na enoto proizvoda.  Izboljšala se je varnost  izdelka, ter delovni pogoji za osebje.

Glavne dejavnosti

V obratu Mlin smo namestili opremo za  robotsko paletizacijo mok. Nabavljena oprema je sodobna in skladna z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju kakovosti in visokih higienskih standardov. Dosedanji proizvodni program mok bomo na osnovi opreme dopolnili in razširili z novimi izdelki.

Cilji:

 • Avtomatizacija pakiranja  s povečanjem produktivnosti
 • Ohranitev obstoječih delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter možnost novega zaposlovanja.
 • Zagotavljanje novega načina  transportnega pakiranja (polovična »Euro« paleta) skladno z željami in zahtevani trgovcev .

Naložba bo prispevala tudi k horizontalnim ciljem:

 1. k spodbujanju inovacij:
  • tehnologija bo omogočala paletna pakiranja, ki jih v sedanjem asortimanu podjetje nima.
 2. Proizvodnja ekoloških izdelkov
  • s pomočjo nabavljene opreme bomo proizvajali tudi ekološke izdelke.

Pričakovani rezultati:

 • racionalnejše pakiranje izdelkov,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih.

5. PAKIRANJE PEKARSKIH IZDELKOV

Aktivnost je obsegala drugo fazo avtomatizacije pakiranja pekarskih  izdelkov v objektu Velike pekarne. Investicija je bila sofinancirana iz naslova 5. javnega  razpisa podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

Povzetek

Predmet projekta je ureditev nove pakirne linije, ki je nadgradila obstoječi  sistem  za  pakiranje peciv v škatle. Linija omogoča  natančno  samodejno štetje izdelkov pred pakiranjem v PE pakete in vlaganje  paketkov v kartonaste škatle. Nova linija povezuje izhode iz proizvodnih linij in  omogoča večjo fleksibilnost in kvaliteto pakiranja. Dosežena je bistveno večja  produktivnost dela celotnega obrata, izboljšana je varnost izdelkov ter stabilnost transportnega pakiranja. Naložba je obenem nadomestila  zahtevnejše ročno delo pri dvigovanju bremen.

Glavne dejavnosti

V obratu Velika pekarna smo namestili opremo za  pakiranje pekovskih izdelkov. Nabavljena oprema je sodobna in skladna z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju kakovosti in visokih higienskih standardov. Dosedanji proizvodni program pakiranih peciv bomo na osnovi opreme dopolnili in razširili z novimi izdelki.

Cilji:

 • Avtomatizacija pakiranja  s povečanjem produktivnosti
 • Ohranitev obstoječih delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter možnost novega zaposlovanja.
 • Zagotavljanje novega načina  transportnega pakiranja skladno z željami in zahtevani trgovcev .

Naložba bo prispevala tudi k horizontalnim ciljem:

 1. k spodbujanju inovacij:
  • tehnologija bo omogočala pakiranja, ki jih v sedanjem asortimanu podjetje nima.
 2. Proizvodnja ekoloških izdelkov
  • s pomočjo nabavljene opreme bomo proizvajali tudi ekološke izdelke.

Pričakovani rezultati:

 • racionalnejše pakiranje izdelkov,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih.