Iskalnik

Nagradne igre

Splošni pogoji in pravila sodelovanja

v nagradni igri »Mlinotestov Božiček nagrajuje« (14. 12. 2022 – 19. 12. 2022)

 

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Instagram in Facebook nagradni igri “Miklavž s Karimovimi Gourmet tortami” (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«).

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

I. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI36195618 (v nadaljevanju: »Organizator«).

II. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Gourmet tort Karim, Gourmet Brownijev Karim in znamke Mlinotest.

III. TRAJANJE IGRE

Nagradna igra bo potekala od srede, 14. 12. 2022 do ponedeljka, 19. 12. 2022, do 12. ure, na Facebook strani https://www.facebook.com/mlinotest/ in Instagram profilu @mlinotest. Žrebanje in objava nagrajenca bosta izvedena najkasneje v ponedeljek, 19. 12. 2022.

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

 • V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
 • Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram profilu Mlinotest: https://www.instagram.com/mlinotest/ (»IG stran«) in Facebook profilu Mlinotest: https://www.facebook.com/mlinotest (»FB stran«).
 • Pogoji za sodelovanje so:
 1. všečkati/slediti profiloma Mlinotest in Atelier Karim ter
 2. pustiti komentar pod objavo na Mlinotest Instagram ali Facebook profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.
 • Nagrajenec mora za prejem nagrade izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja.
 • Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.
 • Nagradna igra poteka hkrati na Mlinotest Facebook in Instagram profilu. Nagrajenec bo en (1).

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel Gourmet torti Karim (čokolada in mango & pasijonka), čokoladne Gourmet brownije ter osebno srečanje s Karimom v njegovem butiku v Ljubljani.

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na FB in IG Strani zastavil Organizator in so opisani v točki IV. teh Pogojev .

 1. Žrebanje nagrad se izvede najkasneje v ponedeljek, 19. 12. 2022 (do 13. ure).

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

 1. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh pogojev.
 2. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo.

V. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 1. Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo. Zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti), tako da pošlje zasebno sporočilo na profil.
 2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po objavi obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek in naslov za dostavo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po objavi obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika
 3. Nagrajenec bo nagrado v roku 45 dni prejel po pošti na naslov oziroma jo prevzel na drugem dogovorjenem mestu, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo.
 4. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC; POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju.
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 3. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 4. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 5. Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

XI. OSEBNI PODATKI

 1. S podajo osebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri in za prevzem nagrade, udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.
 2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.
 3. Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke. Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov)
 4. Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 20.1.2023 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem).

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov Organizatorja.

XII. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebooka. Instagram in Facebook nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.mlinotest.si/o-nas/novice/nagradne-igre/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki  omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

Ti Pogoji začnejo veljati 14. 12. 2022

Splošni pogoji in pravila sodelovanja

v nagradni igri »Miklavž s Karimovimi Gourmet tortami« (28. 11. 2022 – 5. 12. 2022)

 

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Instagram in Facebook nagradni igri “Miklavž s Karimovimi Gourmet tortami” (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«).

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

I. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI36195618 (v nadaljevanju: »Organizator«).

II. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Gourmet tort Karim in znamke Mlinotest.

III. TRAJANJE IGRE

Nagradna igra bo potekala od ponedeljka, 28. 11. 2022 do ponedeljka, 5. 12. 2022, do 12. ure, na Facebook strani https://www.facebook.com/mlinotest/ in Instagram profilu @mlinotest. Žrebanje in objava nagrajenca bosta izvedena najkasneje v ponedeljek, 5. 12. 2022.

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

 • V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
 • Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram profilu Mlinotest: https://www.instagram.com/mlinotest/ (»IG stran«) in Facebook profilu Mlinotest: https://www.facebook.com/mlinotest (»FB stran«).
 • Pogoji za sodelovanje so:
 1. všečkati/slediti profiloma Mlinotest in Atelier Karim ter
 2. pustiti komentar pod objavo na Mlinotest Instagram ali Facebook profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.
 • Nagrajenec mora za prejem nagrade izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja.
 • Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.
 • Nagradna igra poteka hkrati na Mlinotest Facebook in Instagram profilu. Nagrajenec bo en (1).

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel Gourmet torti Karim (čokolada in mango & pasijonka) ter Karimovo sporočilo.

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na FB in IG Strani zastavil Organizator in so opisani v točki IV. teh Pogojev .

 1. Žrebanje nagrad se izvede najkasneje v ponedeljek, 5. 12. 2022 (do 13. ure).

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

 1. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh pogojev.
 2. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo.

V. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 1. Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo. Zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti), tako da pošlje zasebno sporočilo na profil.
 2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek in naslov za dostavo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika
 3. Nagrajenec bo nagrado v roku 45 dni prejel po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Instagram in/ali Facebook strani, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo.
 4. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC; POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju.
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 3. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 4. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 5. Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

XI. OSEBNI PODATKI

 1. S podajo osebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri in za prevzem nagrade, udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.
 2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.
 3. Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke. Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov)
 4. Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 4.5.2022 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem). Zapisnik z osebnimi podatki nagrajenca, kot so navedeni zgoraj, se hrani eno leto od datuma žreba.

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov Organizatorja.

XII. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebooka. Instagram in Facebook nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.mlinotest.si/o-nas/novice/nagradne-igre/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki  omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

Ti Pogoji začnejo veljati 28. 11. 2022

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »Vstopnici tekma Slovenija-Srbija« (3. 11. 2022 – 6. 11. 2022)

 

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Facebook nagradni igri »Vstopnici tekma Slovenija-Srbija« (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

I. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI36195618 (v nadaljevanju: »Organizator«).

II. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija znamke Mlinotest.

III. TRAJANJE IGRE

Nagradna igra bo potekala od četrtka 3. 11. 2022 do nedelje 6. 11. 2022, do 21. ure, na Facebook strani https://www.facebook.com/mlinotest/. Žrebanje in objava nagrajenca bo najkasneje v ponedeljek, 6. 11. 2022 do 12h.

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Facebook profilu Mlinotest: https://www.facebook.com/mlinotest (»FB stran«).

Pogoji za sodelovanje so:

všečkati/slediti profiloma Mlinotest in ŽRK Mlinotest Ajdovščina ter

pustiti komentar pod objavo na Mlinotest Facebook profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.

Nagrajenec mora za prejem nagrade izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja.

Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagradna igra poteka na Mlinotest Facebook profilu. Nagrajenec bo en (1).

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel 2 x vstopnica na tekmo Slovenija-Srbija, ki bo v torek, 8. 11. 2022 v dvorana Zlatorog Celje.

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na FB Strani zastavil Organizator in so opisani v točki IV. Teh Pogojev .

Žrebanje nagrad se izvede najkasneje v ponedeljek, 7. 11. 2022 do 12. ure.

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh

Vrednost nagrade presega 42 EUR, zato se odvede se akontacija dohodnine, na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini se šteje v davčno osnovo. Nagrajenec mora zato za prevzem nagrade organizatorju predložiti veljaven osebni dokument in davčno številko.

Akontacijo dohodnine za nagrado plača organizator po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

VI. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo. Zmagovalni udeleženec bo nagrado prejel v elektronski obliki, zato bo v zasebno sporočilo na stran moral poslati svoj e-naslov.

Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem nagrade v teku istega dne po prejemu obvestila o prejemu nagrade. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov, davčno številko ter e-mail za dostavo nagrade v elektronski obliki. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v teku istega dne po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika.

Nagrajenec bo nagrado prejel po e-pošti na naslov, ki ga je poslal v sporočilu na  Facebook strani, najkasneje do torka, 8. 11. do 15h.

Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC, POVEZANIH Z NAGRADAMI

Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju.

V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.

Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.

Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

XI. OSEBNI PODATKI

Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.

Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-mail naslov ter davčno številko in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.

Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke. Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov)

Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 8. 11. 2022 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem). Zapisnik z osebnimi podatki nagrajenca, kot so navedeni zgoraj, se hrani eno leto od datuma žreba.

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov Organizatorja.

XII. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.mlinotest.si/o-nas/novice/nagradne-igre/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki  omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje.

Ti Pogoji začnejo veljati 3. 11. 2022

 

Splošni pogoji in pravila sodelovanja

v nagradni igri »Gourmet torte Karim za materinski dan« (25.3. 2022 – 1.4. 2022)

 

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Instagram in Facebook nagradni igri »Gourmet torte Karim za materinski dan« (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

 

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV:

SI36195618 (v nadaljevanju: »Organizator«).

 

II. NAMEN

 

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Gourmet tort Karim in znamke Mlinotest.

 

III. TRAJANJE IGRE

Nagradna igra bo potekala od petka, 25. 3. 2022 do petka, 1. 4. 2022, do 12. ure, na Facebook strani https://www.facebook.com/mlinotest/ in Instagram profilu @mlinotest. Žrebanje in objava nagrajenca bosta izvedena najkasneje v ponedeljek, 4. 4. 2022.

 

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

 • V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
 • Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram profilu Mlinotest: https://www.instagram.com/mlinotest/ (»IG stran«) in Facebook profilu Mlinotest: https://www.facebook.com/mlinotest (»FB stran«).
 • Pogoji za sodelovanje so:
 1. všečkati/slediti profiloma Mlinotest in Atelier Karim ter
 2. pustiti komentar pod objavo na Mlinotest Instagram ali Facebook profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.
 • Nagrajenec mora za prejem nagrade, izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja.
 • Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.
 • Nagradna igra poteka hkrati na Mlinotest Facebook in Instagram profilu. Nagrajenec bo en (1).

 

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel Gourmet torto Karim po izbiri (čokolada ali mango & pasijonka ter Karimovo sporočilo.

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na FB in IG Strani zastavil Organizator in so opisani v točki IV. teh Pogojev .

 1. Žrebanje nagrad se izvede najkasneje v ponedeljek, 4. 4. 2022 (do 12. ure).

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

 1. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh
 2. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo.

 

V. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 1. Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo. Zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti), tako da pošlje zasebno sporočilo na profil.
 2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek in naslov za dostavo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika
 3. Nagrajenec bo nagrado v roku 45 dni prejel po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Instagram in/ali Facebook strani, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo.
 4. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

 

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC; POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju.
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

 

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

 

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

 

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 3. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 4. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 5. Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

 

XI. OSEBNI PODATKI

 1. S podajo osebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri in za prevzem nagrade, udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.
 2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.
 3. Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke. Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov)
 4. Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 4.5.2022 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem). Zapisnik z osebnimi podatki nagrajenca, kot so navedeni zgoraj, se hrani eno leto od datuma žreba.

 

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

 

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

 

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov Organizatorja.

 

XII. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebooka. Instagram in Facebook nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.mlinotest.si/o-nas/novice/nagradne-igre/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki  omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

Ti Pogoji začnejo veljati 25. 3. 2022

Splošni pogoji in pravila sodelovanja

v nagradni igri »Božični browniji« (15.12. 2021 – 20.12. 2021)

 

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Instagram in Facebook nagradni igri »Božični browniji« (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

 

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV:

SI36195618 (v nadaljevanju: »Organizator«).

 

II.   NAMEN

 

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Brownies Karim Atelier Mlinotest in znamke Mlinotest.

 

III. TRAJANJE IGRE

Nagradna igra bo potekala od srede 15. 12. 2021 do ponedeljka 20. 12. 2021, do 12. ure, na Facebook strani https://www.facebook.com/mlinotest/, in Instagram profilu @mlinotest. Žrebanje in objava nagrajenca bo najkasneje v torek, 21. 12. 2021.

 

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

 • V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
 • Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram profilu Mlinotest: https://www.instagram.com/mlinotest/ (»IG stran«) in Facebook profilu Mlinotest: https://www.facebook.com/mlinotest (»FB stran«).
 • Pogoji za sodelovanje so:
 1. všečkati/slediti profiloma Mlinotest in Atelier Karim ter
 2. pustiti komentar pod objavo na Mlinotest Instagram ali Facebook profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.
 • Nagrajenec mora za prejem nagrade, izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja.
 • Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.
 • Nagradna igra poteka hkrati na Mlinotest Facebook in Instagram profilu. Nagrajenec bo en (1).

 

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel prejeli 4 x Brownies Karim Atelier Mlinotest, paket Mlinotest izdelkov po izbiri Karima ter obisk v butiku pri Karimu.

 1. Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na FB in IG Strani  zastavil Organizator in so opisani v točki IV. Teh Pogojev .
 2. Žrebanje nagrad se izvede najkasneje v torek, 21. 12. 2021 (praviloma do 12. ure).

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne  sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

 1. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh
 2. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo

 

VI. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 1. Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo. Zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti), tako da pošlje zasebno sporočilo na stran.
 2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek in naslov za dostavo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika
 3. Nagrajenec bo nagrado v roku 45 dni prejel po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Instagram in/ali Facebook strani, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo.
 4. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

 

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC; POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju.
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

 

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

 

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

 

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 3. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 4. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 5. Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

 

XI. OSEBNI PODATKI

 1. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.
 2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.
 3. Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke. Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov)
 4. Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 21.1.2022 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem). Zapisnik z osebnimi podatki nagrajenca, kot so navedeni zgoraj, se hrani eno leto od datuma žreba.

 

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

 

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

 

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov Organizatorja.

 

XII. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebooka. Instagram in Facebook nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.mlinotest.si/o-nas/novice/nagradne-igre/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki  omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

Ti Pogoji začnejo veljati 15. 12. 2021

 

——–

Splošni pogoji in pravila sodelovanja

v nagradni igri »Miklavževi browniji« (24.11. 2021 – 1.12. 2021)

 

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Instagram nagradni igri »Miklavževi browniji« (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

 

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV:

SI36195618 (v nadaljevanju: »Organizator«).

 

II.   NAMEN

 

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Brownies Karim Atelier Mlinotest in znamke Mlinotest.

III.   TRAJANJE IGRE

Nagradna igra bo potekala od srede 24. 11. 2021 do srede 1. 12. 2021, do 12. ure, na Facebook strani https://www.facebook.com/mlinotest/, in Instagram profilu @mlinotest. Žrebanje in objava nagrajenca bo v četrtek, 2. 12. 2021.

 

IV.  PRAVICA DO SODELOVANJA

 • V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
 • Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram profilu Mlinotest: https://www.instagram.com/mlinotest/ (»IG stran«) in Facebook profilu Mlinotest: https://www.facebook.com/mlinotest (»FB stran«).
 • Pogoji za sodelovanje so:
  1. všečkati/slediti profiloma Mlinotest in Atelier Karim ter
  2. pustiti komentar pod objavo na Mlinotest Instagram ali Facebook profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.
 • Nagrajenec mora za prejem nagrade, izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja.
 • Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.
 • Nagradna igra poteka hkrati na Mlinotest Facebook in Instagram profilu. Nagrajenec bo en (1).

V.    OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel 3x Brownies Karim Atelier Mlinotest in paket Mlinotest izdelkov po izbiri Karima.

 1. Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na FB in IG Strani  zastavil Organizator in so opisani v točki IV. Teh Pogojev .
 2. Žrebanje nagrad se izvede v četrtek, 2. 12. 2021 (praviloma do 12. ure) po izteku roka za sodelovanje, ki ga je zastavil

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne  sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

 1. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh
 2. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo

 

VI.  PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 1. Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo. Zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, ), tako da pošlje zasebno sporočilo na stran.
 2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek in naslov za dostavo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika
 3. Nagrajenec bo nagrado v roku 45 dni prejel po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Instagram in/ali Facebook strani, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni v obliki komentarja pod Organizatorjevo objavo.
 4. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

 

 

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC; POVEZANIH Z NAGRADAMI

 

 1. Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju.
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

 

 

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

 

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

 

 

IX. PREKINITEV IGRE

 

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

 

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 3. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 4. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 5. Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

 

XI. OSEBNI PODATKI

 

 1. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.
 2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.
 3. Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke. Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov)
 4. Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 02.1.2022 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem). Zapisnik z osebnimi podatki nagrajenca, kot so navedeni zgoraj, se hrani eno leto od datuma žreba.

 

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

 

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

 

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov Organizatorja.

 

XII.            DRUGE DOLOČBE

 

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebooka. Instagram in Facebook nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.mlinotest.si/o-nas/novice/nagradne-igre/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki  omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

 

Ti Pogoji začnejo veljati 24. 11. 2021

 

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v Instagram nagradni igri »Zdrobi in kaše Naše none«, 27.9. 2021 – 3.10. 2021