Search

Sklici skupščine

Sklic 36. skupščine družbe MLINOTEST Živilska industrija d. d. Ajdovščina

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

36. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,

ki bo dne 29.8.2023 ob 9.00 uri

v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Dnevni  red

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
  2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  3. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.

Predlogi sklepov

Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklepi k 2. točki: 2.a  Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 znaša 5.564.294,46 EUR in ostane v celoti nerazporejen.

2.b  Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

2.c  Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

Sklep k 3. točki: 3. Za udeležbo na sejah nadzornega sveta se določi sejnina v višini 800 EUR neto za predsedujočega seji nadzornega sveta in po 500 EUR neto za ostala člana nadzornega sveta.

Predlagatelja sklepov k vsem točkam dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino (presečni dan). Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.054.901 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 2.752.234 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Gradivo

Nasprotni predlog VZMD

MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Uprava družbe